SFS 2016:1011 Förordning om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

161011.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1083) om barns
och elevers deltagande i arbetet med planer mot
diskriminering och kränkande behandling;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2006:1083) om barns

och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och krän-
kande behandling samt 2 § ska ha följande lydelse.

Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med en
plan mot kränkande behandling

1

2 §

2

En plan mot kränkande behandling enligt 6 kap. 8 § skollagen

(2010:800) ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen
eller eleverna vid den verksamhet som planen gäller för. Utformningen och
omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras
ålder och mognad.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:946.

2 Senaste lydelse 2011:681.

SFS 2016:1011

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;