SFS 2016:1012 Förordning om ändring i förordningen (1988:691) om kontaktförbud

161012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:691) om
kontaktförbud;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver att 4 a § förordningen (1988:691) om kontaktför-

bud ska ha följande lydelse.

4 a §

1

Om en domstol eller en åklagare meddelar beslut om kontaktförbud

ska socialnämnden genast underrättas, om den mot vilken beslutet avses gälla
och den som förbudet avses skydda har gemensamma barn under 18 år eller
om någon av dem bor tillsammans med barn under 18 år eller om barn under
18 år har umgänge med någon av dem. När ett beslut om kontaktförbud avse-
ende gemensam bostad meddelas ska socialnämnden alltid underrättas.
Underrättelse ska ske till socialnämnden på den ort där förbudet helt eller
huvudsakligen ska gälla och i förekommande fall även till socialnämnden på
den ort där barnet bor, om det är en annan ort.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Eva Marie Hellstrand
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:970.

SFS 2016:1012

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016