SFS 2016:1014 Lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

161014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och
pensionatrörelse;

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1966:742) om hotell- och

pensionatrörelse ska ha följande lydelse.

5 §

2

En ansökan om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse ska vara

skriftlig och

a) innehålla en uppgift om sökandens fullständiga namn, firma och post-

adress samt, om sökanden tidigare haft ett annat efternamn, detta,

b) för sökande, som är enskild person, innehålla en uppgift om födelsetid

och yrke eller titel samt ett bevis att han eller hon inte är underårig eller i kon-
kurstillstånd eller har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

c) innehålla en uppgift om fullständigt namn, födelsetid och yrke eller titel

för den som utsetts till föreståndare eller ersättare samt ett bevis att han eller
hon inte är underårig eller har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

d) innehålla en uppgift om var den byggnad eller lägenhet där rörelsen ska

drivas ligger, det största antal gäster som ska kunna tas emot samtidigt och det
största antal gästrum som rörelsen ska omfatta.

Om ett bygglov har meddelats för hotellet eller pensionatet, ska till an-

sökan bifogas handlingar som visar att så har skett.

Om tillstånd beviljas, ska ett skriftligt bevis utfärdas. Om ett bygglov inte

har meddelats och det inte är uppenbart att ett bygglov inte behövs, ska be-
viset innehålla en upplysning om att ett bygglov kan krävas. Om det inte finns
någon godkänd ersättare eller, i de fall när det ska finnas en föreståndare en-
ligt 3 §, en godkänd föreståndare, ska det i beviset anges att tillståndet inte får
utnyttjas förrän en ersättare eller en föreståndare har utsetts och godkänts. En
kopia av beviset ska skickas till den eller de kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom räddningstjänsten, inom plan- och byggnadsväsendet och
inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Det ska utfärdas ett skriftligt bevis om godkännande av en föreståndare

eller en ersättare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

1 Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31.

2 Senaste lydelse 1991:1651.

SFS 2016:1014

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1014

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)