SFS 2016:1016 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

161016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 § folkbokföringslagen

(1991:481) ska ha följande lydelse.

31 §

2

Skatteverket får besluta att förelägga en person som kan antas vara

skyldig att göra en anmälan enligt denna lag, att antingen göra en sådan anmä-
lan eller skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som behövs för be-
dömningen av personens folkbokföring. Skatteverket får även i annat fall be-
sluta att förelägga en person att lämna sådana uppgifter som behövs för kon-
troll av bosättningen enligt denna lag eller för kontroll och komplettering av
övriga uppgifter om en folkbokförd person som får föras in i folkbokförings-
databasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatte-
verkets folkbokföringsverksamhet. I ett beslut om föreläggande ska det anges
vilka uppgifter som ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31.

2 Senaste lydelse 2013:380. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2016:1016

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016