SFS 2016:1018 Förordning om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668)

161018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetsmäklarförordningen
(2011:668);

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om fastighetsmäklarförordningen

(2011:668)

dels att rubriken närmast efter 2 § ska utgå,
dels att 8 § ska ha följande lydelse.

8 §

1

Den som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalen-

deråret efter registreringsåret betala en årlig avgift på 2 875 kronor. Detta gäl-
ler inte den som registrerats med tillämpning av 5 §.

Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om när av-

giften ska betalas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mats Holmqvist
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:26.

SFS 2016:1018

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016