SFS 2016:1019 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017

161019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
energiskatt och koldioxidskatt för år 2017

1;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på

energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för
kalenderåret 2017.

1 Senaste förordning i ämnet 2015:595.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 11 41,

2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som
uppfyller krav
för
a) miljöklass 1

– motorbensin

3 kr 88 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

6 kr 50 öre per
liter

– alkylatbensin

2 kr 04 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

4 kr 66 öre per
liter

b) miljöklass 2

3 kr 91 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

6 kr 53 öre per
liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin
än som avses
under 1 eller 7

4 kr 72 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

7 kr 34 öre per
liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41–
2710 19 49
eller
2710 19 61–
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

a) har försetts
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än
85 volym-
procent
destillat vid
350°C,

855 kr per m

3

3 237 kr per m

3 4 092 kr per m3

SFS 2016:1019

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1019

2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på
energi att energiskatten på elektrisk kraft för kalenderåret 2017 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som

används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet
ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet
är minst 380 volt,

3. 19,5 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1

och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt
på energi, och

4. 29,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.
Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när

skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.

b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid
350°C, tillhörig

miljöklass 1

2 490 kr
per m

3

3 237 kr
per m

3

5 727 kr
per m

3

miljöklass 2

2 778 kr
per m

3

3 237 kr
per m

3

6 015 kr
per m

3

miljöklass 3
eller inte tillhör
någon miljöklass

2 927 kr
per m

3

3 237 kr
per m

3

6 164 kr
per m

3

4. 2711 12 11–

2711 19 00

Gasol m.m. som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

3 405 kr per
1 000 kg

3 405 kr per
1 000 kg

b) annat ända-
mål än som
avses under a

1 098 kr per
1 000 kg

3 405 kr per
1 000 kg

4 503 kr per
1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

2 424 kr per
1 000 m

3

2 424 kr per
1 000 m

3

b) annat ända-
mål än som
avses under a

945 kr per
1 000 m

3

2 424 kr per
1 000m

3

3 369 kr per
1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks

650 kr per
1 000 kg

2 817 kr per
1 000 kg

3 467 kr per
1 000 kg

7. 2710 11 31

Flygbensin
med en blyhalt
om högst 0,005
gram per liter

3 kr 91 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

6 kr 53 öre
per liter

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

background image

3

SFS 2016:1019

3 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016