SFS 2016:1019 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017

161019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
energiskatt och koldioxidskatt för år 2017

1;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på

energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för
kalenderåret 2017.

1 Senaste förordning i ämnet 2015:595.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 11 41,

2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som
uppfyller krav
för
a) miljöklass 1

� motorbensin

3 kr 88 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

6 kr 50 öre per
liter

� alkylatbensin

2 kr 04 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

4 kr 66 öre per
liter

b) miljöklass 2

3 kr 91 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

6 kr 53 öre per
liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin
än som avses
under 1 eller 7

4 kr 72 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

7 kr 34 öre per
liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

a) har försetts
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än
85 volym-
procent
destillat vid
350°C,

855 kr per m

3

3 237 kr per m

3 4 092 kr per m3

SFS 2016:1019

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1019

2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på
energi att energiskatten på elektrisk kraft för kalenderåret 2017 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som

används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet
ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet
är minst 380 volt,

3. 19,5 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1

och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt
på energi, och

4. 29,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.
Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när

skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.

b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid
350°C, tillhörig

miljöklass 1

2 490 kr
per m

3

3 237 kr
per m

3

5 727 kr
per m

3

miljöklass 2

2 778 kr
per m

3

3 237 kr
per m

3

6 015 kr
per m

3

miljöklass 3
eller inte tillhör
någon miljöklass

2 927 kr
per m

3

3 237 kr
per m

3

6 164 kr
per m

3

4. 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol m.m. som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

3 405 kr per
1 000 kg

3 405 kr per
1 000 kg

b) annat ända-
mål än som
avses under a

1 098 kr per
1 000 kg

3 405 kr per
1 000 kg

4 503 kr per
1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

2 424 kr per
1 000 m

3

2 424 kr per
1 000 m

3

b) annat ända-
mål än som
avses under a

945 kr per
1 000 m

3

2 424 kr per
1 000m

3

3 369 kr per
1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks

650 kr per
1 000 kg

2 817 kr per
1 000 kg

3 467 kr per
1 000 kg

7. 2710 11 31

Flygbensin
med en blyhalt
om högst 0,005
gram per liter

3 kr 91 öre
per liter

2 kr 62 öre
per liter

6 kr 53 öre
per liter

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

background image

3

SFS 2016:1019

3 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016