SFS 2016:1021 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor

161021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Finansinspektionens tillkännagivande
om ändring av vissa skadelivräntor;

Finansinspektionen beslutar, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med
tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafikliv-
räntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skade-
ståndslivräntor, om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.

1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före den 1 januari 1974:

a) Indextillägg till trafiklivränta som fastställts före den 1 januari 2016 ut-

går med 0,67 procent. Indextillägg till trafiklivränta som fastställts under
2016 utgår med 1,12 procent (jfr SFS 1967:663).

b) Indextillägg till skadelivränta som fastställts före den 1 januari 2016 och

som betalas med statsmedel utgår med 0,67 procent. Indextillägg till skadeliv-
ränta som fastställts under 2016 utgår med 1,12 procent (jfr SFS 1971:14).

c) Indextillägg till annan ansvarslivränta än sådan som anges i 1 a och 1 b

och som har fastställts mellan den 1 januari 2004 och den 31 december 2015
utgår med 0,67 procent. Indextillägg till ansvarslivränta som har fastställts
under 2016 utgår med 1,12 procent (jfr SFS 1973:214).

2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter den

31 december 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndsliv-

räntor ökas med 1,12 procent.

b) Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tilläm-

pas även när det gäller trafikskadeersättning.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2017.

Övrigt

Finansinspektionen lämnar följande upplysningar.

– Indextillägg ska inte utgå för annan ansvarslivränta än sådan som dels

anges i 1 a och 1 b i beslutet, dels har fastställts före den 1 januari 2004 (jfr
SFS 1973:214).

– För livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter den

31 december 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004 gäller:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivrän-

tor lämnas oförändrad. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som har
fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första
instans har meddelats före den 1 januari 2004.

SFS 2016:1021

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1021

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

b) Det som anges i punkten a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410)

tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning.

ERIK THEDÉEN

Nicolina Bacirtzis