SFS 2016:1022 Förordning om inkomstgaranti, tjänstepension och vissa försäkringsförmåner för statsråd

161022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstgaranti, tjänstepension och vissa
försäkringsförmåner för statsråd;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om inkomstgaranti, tjänstepen-

sion och vissa försäkringsförmåner för statsråd. Förordningen är meddelad
med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §

Vid bestämning av inkomstgaranti och tjänstepension för statsråd ska

förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångs-
vederlag till myndighetschefer tillämpas, med de tillägg och undantag som
anges i det följande. Då ska det som i den förordningen sägs om myndighets-
chefer i stället gälla statsråd.

I fråga om försäkringsförmåner för statsråd ska avtal om statens tjänste-

grupplivförsäkring (TGL-S) och avtal om ersättning vid personskada (PSA)
gälla.

3 §

För rätt till inkomstgaranti gäller, i stället för vad som anges i 4 § 2 och

3 i förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångs-
vederlag till myndighetschefer, att statsrådet ska ha varit statsråd under sam-
manlagt minst sex år eller ha varit statsråd och haft en eller flera sådana an-
ställningar som omfattas av förordningen, eller varit anställd som statssekre-
terare oavbrutet i minst sex år.

Vid beräkningen av den period som avses i första stycket ska en regerings-

period mellan två ordinarie val till riksdagen alltid anses vara fyra år. Vid be-
räkningen av perioden får ett statsråd tillgodoräkna sig tid som myndighets-
chef, trots vad som anges i 1 § andra stycket i förordningen om tjänstepen-
sion, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer.

4 §

Bestämmelserna i 21–25 §§ förordningen (2016:411) om tjänstepen-

sion, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer ska inte
tillämpas.

5 §

Ett statsråd har inte rätt att få inkomstgaranti enligt denna förordning

eller förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och av-
gångsvederlag till myndighetschefer för tid då statsrådsarvode eller avgångs-
ersättning på grund av uppdrag som statsråd betalas ut. Detsamma gäller mot-
svarande förmåner enligt äldre författningar.

SFS 2016:1022

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1022

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (AgVFS 2003:1 B 1) om in-

komstgaranti och tjänstepension för statsråd.

3. För inkomstgaranti som har fastställts enligt förordningen (AgVFS

2003:1 B 1) om inkomstgaranti och tjänstepension för statsråd eller enligt
motsvarande äldre författningar ska bestämmelserna i 14, 15, 19 och 20 §§ i
förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångs-
vederlag till myndighetschefer tillämpas.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)