SFS 2016:1023 Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket

161023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Ekonomistyrningsverket;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Ekonomistyrningsverket ska utveckla och förvalta den ekonomiska styr-

ningen av den statliga verksamheten samt utföra revision av Sveriges hante-
ring av EU-medel och främja en effektiv och korrekt hantering av dessa
medel.

2 §

Myndigheten ska

1. bistå regeringen med det underlag som behövs för att bedöma om stats-

förvaltningen är effektiv och om den interna styrningen och kontrollen är
betryggande,

2. utveckla och förvalta principer, regelverk och metoder för en effektiv

ekonomisk styrning i staten,

3. göra prognoser för samt analysera och lämna information om den offent-

liga ekonomin, med särskilt fokus på den statliga ekonomin, och

4. inom sitt verksamhetsområde ge stöd till andra statliga myndigheter.

Ekonomisk styrning

3 §

Myndigheten ska

1. verka för en god redovisningssed i staten,
2. utveckla och förvalta formerna för den ekonomiska rapporteringen för

såväl enskilda myndigheter som staten som helhet,

3. utveckla och förvalta den statliga redovisningen, finansiella styrningen

och resultatstyrningen,

4. utveckla, förvalta och samordna den statliga internrevisionen,
5. utveckla och förvalta den interna styrningen och kontrollen i staten,
6. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje statlig myndighet, och
7. inom sitt verksamhetsområde säkerställa statsförvaltningens tillgång till

ändamålsenliga administrativa system, med tillhörande stöd.

Statsredovisning

4 §

Myndigheten ska

1. ansvara för statsredovisningen,

SFS 2016:1023

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1023

2. månatligen följa, analysera och redovisa utfallet för statens budget och

ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten,

3. redovisa årsutfallet för statens utgifter, dels i enlighet med strukturen för

statens budget, dels realekonomiskt fördelat,

4. efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet) besluta om

de inkomsttitlar och undertitlar som behövs för myndigheternas rapportering
av utfall på statens budget under inkomsttypen 9000 och meddela berörda
myndigheter dessa,

5. underhålla strukturer och fördelningsnycklar mellan inkomsttyperna

9000 och 1000,

6. vid budgetårets utgång redovisa skatter under inkomsttyperna 1000,

7000 och 8000, i enlighet med den uppställning som godkänts av riksdagen,

7. fastställa det definitiva utfallet av skatteinkomsterna, och
8. besluta om att inordna myndigheter i den statliga redovisningsorganisa-

tionen.

Prognoser

5 §

Myndigheten ska

1. göra analyser av och prognoser för statens utgifter respektive inkomster

och intäkter,

2. göra prognoser för kommunsektorn och ålderspensionssystemet samt för

hela den konsoliderade offentliga sektorn,

3. inför den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen sam-

manställa underlag avseende föregående, innevarande och de tre nästkom-
mande åren för sådana inkomstberäkningar som Regeringskansliet (Finans-
departementet) inte gör,

4. analysera måluppfyllelsen av de budgetpolitiska målen: utgiftstaket för

de statliga utgifterna, balanskravet för kommunsektorn och överskottsmålet
för den offentliga sektorn,

5. redovisa prognoser avseende statens utgifter, dels i enlighet med struktu-

ren för statens budget, dels realekonomiskt fördelat, och

6. utveckla och förvalta metoder och modeller så att kvaliteten på progno-

ser, kalkyler och analyser kan förbättras.

Statlig lokalförsörjning

6 §

Myndigheten ska samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga

lokalförsörjningen och följa upp dessa uppgifter. Myndigheten ska också
lämna yttrande över sådana hyresavtal som kräver regeringens medgivande.

Rapportering

7 §

Myndigheten ska varje år till regeringen lämna

1. underlag till pris- och löneomräkningen,
2. fastställda ekonomiadministrativa värden för de statliga myndigheterna

under regeringen senast den 23 april,

3. information om de bestämmelser som gäller för varje inkomsttitel,
4. en redovisning av den statliga avgiftsbelagda verksamheten,
5. en redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas

interna styrning och kontroll senast den 31 mars, och

background image

3

SFS 2016:1023

6. yttranden om de årliga räkenskaper som ansvariga organ ska upprätta

enligt artikel 59.5 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU,
Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för
unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.

8 §

Myndigheten ska vidare lämna information om statens finanser till in-

ternationella organisationer och utfall för statens budget enligt rådets direktiv
2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budget-
ramverk till Statistiska centralbyrån.

EU-revision

9 §

Myndigheten är revisionsmyndighet för operativa program inom

1. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och

Europeiska havs- och fiskerifonden, och ska som sådan fullgöra uppgifter
enligt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den
17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhåll-
ningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och
Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmel-
ser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

2. Asyl-, migrations- och integrationsfonden och Fonden för inre säkerhet,

och ska som sådan fullgöra uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser
för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för eko-
nomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslig-
het samt krishantering, och

3. Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, och ska

som sådan fullgöra uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till
dem som har det sämst ställt.

10 §

Myndigheten är attesterande organ för Europeiska garantifonden för

jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som
regleras i artikel 9 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och över-
vakning av den gemensamma jordbrukspolitiken.

11 §

Myndigheten är revisionsmyndighet enligt artikel 21 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1299/2013 av den 17 december 2013
om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklings-
fonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete, för samarbetsprogram
som förvaltas av en myndighet som är placerad i Sverige.

Myndigheten ska företräda Sverige i de grupper av revisorer som inrättas

för de samarbetsprogram vars förvaltande myndigheter inte är placerade i
Sverige.

background image

4

SFS 2016:1023

12 §

Myndigheten ska företräda Sverige i de grupper för revisorer som in-

rättas i enlighet med artikel 20 i kommissionens genomförandeförordning
(EU) nr 897/2014 av den 18 augusti 2014 om fastställande av särskilda be-
stämmelser för genomförandet av sådana program för gränsöverskridande
samarbete som finansieras inom ramen för Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 232/2014 om inrättande av ett europeiskt grannskaps-
instrument.

13 §

Myndigheten ska utföra sådan kontroll och vidta sådana övriga åtgär-

der som avses i

1. artikel 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS), och

2. de kompletterande bestämmelser som finns i
a) 9 § lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt sam-

arbete, och

b) förordningen (2010:387) om kontroll av förvaltningen av offentliga

medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete.

14 §

Myndigheten ska varje år redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att

säkerställa att revisionen av EU-medel utförts på ett effektivt och ändamåls-
enligt sätt.

Informationssystemet Hermes

15 §

Myndigheten ska utveckla och förvalta statens informationssystem för

budgetering, hantering av dokument och uppföljning (Hermes), med undan-
tag för den del av systemet som utgörs av det verksamhetsstöd som avses i
26 a § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet (RK
Statsbudgetstöd), samt tillhandahålla en teknisk plattform, drift och användar-
stöd avseende RK Statsbudgetstöd, efter samråd med Regeringskansliet och i
enlighet med dess behov.

Myndigheten ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den

31 januari varje år redovisa en arbetsplan för de närmaste två åren när det gäl-
ler verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen.

Stöd till myndigheter

16 §

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde ge stöd till andra stat-

liga myndigheter genom metoder, riktlinjer, utredningar, utbildning och råd-
givning.

Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag åt andra

statliga myndigheter.

Tjänsteexport

17 §

Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är direkt hänförlig

till myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

background image

5

SFS 2016:1023

Samverkan

18 §

Myndigheten ska samverka med Statskontoret i syfte att säkerställa en

effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

19 §

Myndigheten ska vid framtagandet av prognoser över statens

inkomster och utgifter samarbeta med Konjunkturinstitutet och bistå institutet
med att förklara större skillnader mellan myndigheternas prognoser.

Ledning

20 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

21 §

Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

22 §

Vid myndigheten finns ett redovisningsråd. Rådet har till uppgift att ge

myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av god redovisningssed i
staten. Redovisningsrådet består av högst sju ledamöter.

23 §

Vid myndigheten finns ett internrevisionsråd. Rådet har till uppgift att

ge myndighetschefen råd för att främja utvecklingen av den statliga intern-
revisionen. Internrevisionsrådet består av myndighetens chef, som är ordfö-
rande, och högst sju andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

24 §

Generaldirektören är myndighetschef.

25 §

Ledamöterna i redovisningsrådet och internrevisionsrådet samt ordfö-

randen i redovisningsrådet utses av myndigheten.

Personalansvarsnämnd

26 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

27 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

28 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för samråd enligt 5 § förordningen

(1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem och 7 § avgiftsför-
ordningen (1992:191).

Avgift för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen ska tas ut med följande

belopp:

background image

6

SFS 2016:1023

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Avgiftsintäkter per år

�&rlig avgift

kronor

kronor

högst 999 999

0

1 000 000�24 999 999

3 900

25 000 000�99 999 999

5 900

100 000 000�149 999 999

7 800

150 000 000�299 999 999

9 800

300 000 000 eller mer

11 700

29 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för tjänsteexport och för verksamhet

hänförlig till de administrativa system som avses i 3 § 7. Avgifter får dock
inte tas ut för verksamhet som avser informationssystemet Hermes.

30 §

Myndigheten får ta ut avgifter för sådan verksamhet som avses i 16 §.

Rätt att meddela föreskrifter

31 §

Myndigheten får meddela föreskrifter i fråga om verkställigheten av

författningar om den statliga redovisningen, finansiella styrningen och resul-
tatstyrningen.

Rätt att få upplysningar

32 §

Myndigheten har rätt att från andra statliga myndigheter få den infor-

mation som myndigheten behöver för sin verksamhet.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:1764) med instruk-

tion för Ekonomistyrningsverket.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande när myndigheten

handlägger ärenden som avser EU-revision för programperioden 2007�2013.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)