SFS 2016:1024 Lag om verksamhet med bostadskrediter

161024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om verksamhet med bostadskrediter;

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller yrkesmässig verksamhet med kreditgivning, kredit-

förmedling och rådgivning i fråga om bostadskrediter till konsumenter.

Bestämmelser om bostadskrediter finns också i konsumentkreditlagen

(2010:1846).

2 §

För verksamhet som drivs av ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse gäller denna lag endast såvitt avser

1. 4 kap. 1�12 §§ samt 7 kap. 1 § 5�9, om institutet är svenskt, och
2. 4 kap. 1, 2 och 7�10 §§ samt 7 kap. 1 § 5 och 6, om institutet är ut-

ländskt.

3 §

För utländska kreditgivares och kreditförmedlares verksamhet i Sverige

gäller denna lag i tillämpliga delar. Beträffande 4 kap. gäller för utländska
kreditförmedlare från ett land inom EES endast 1, 2 och 7�10 §§.

Bestämmelser som gäller för filialer till utländska kreditgivare och kredit-

förmedlare finns också i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

�&tgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

4 §

Bestämmelser om skyldighet för företag som driver verksamhet med

kreditgivning, kreditförmedling och rådgivning i fråga om bostadskrediter att
medverka till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism finns i
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

1 Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om
konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/
48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga lydel-
sen.

SFS 2016:1024

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1024

Rådgivning

5 §

Kreditgivare och kreditförmedlare som driver verksamhet enligt denna

lag får tillhandahålla rådgivning om bostadskrediter till konsumenter.

Andra än de som anges i första stycket får tillhandahålla rådgivning om

bostadskrediter till konsumenter endast om det sker vid enstaka tillfällen i
samband med annan yrkesmässig verksamhet som regleras av bestämmelser i
lag eller annan författning eller av etiska regler som avser yrkesverksamheten
i fråga.

Uttryck i lagen

6 §

Med kreditförmedlare, konsument och bostadskredit avses detsamma

som i konsumentkreditlagen (2010:1846).

7 §

I denna lag avses med

1. behörig myndighet: en utländsk myndighet eller ett annat utländskt

organ som har utsetts av ett annat land enligt bolånedirektivet,

2. bolånedirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av

den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och
om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU)
nr 1093/2010, i den ursprungliga lydelsen,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även en

utländsk kreditgivares eller kreditförmedlares etablering av flera driftställen
ska anses som en enda filial,

5. hemland: det land där en kreditförmedlare är upptagen i ett register över

kreditförmedlare enligt bolånedirektivet,

6. kreditgivare: den som lämnar bostadskredit,
7. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet, beräknat på det sätt som anges i 1 kap. 5 a § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse, representerar tio procent eller mer av kapitalet
eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över
ledningen av företaget,

8. rådgivning: personliga rekommendationer till en konsument om bostads-

kreditavtal,

9. utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES: en fysisk eller juridisk

person som är upptagen i ett register över kreditförmedlare i ett annat land
inom EES enligt bolånedirektivet.

8 §

Ett företag som driver eller avser att driva verksamhet enligt denna lag

ska anses ha en nära förbindelse med ett annat företag, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst

20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga rös-
ter i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med

en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en
och samma fysiska person.

background image

3

SFS 2016:1024

En nära förbindelse har även en fysisk person och ett företag som driver

eller avser att driva verksamhet enligt denna lag, om

1. den fysiska personen
a) äger minst 20 procent av kapitalet i företaget,
b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i företaget, eller
c) på annat sätt har sådant inflytande över företaget att personens ställning

motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag,
eller

2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person och före-

taget.

2 kap. Förutsättningar för kreditgivare att driva verksamhet med
bostadskrediter

Svenska kreditgivare

Tillståndsplikt

1 §

Ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt

försäkringsföretag kan få tillstånd av Finansinspektionen att driva verksamhet
med kreditgivning enligt denna lag.

Förutsättningar för tillstånd

2 §

Tillstånd enligt 1 § ska ges om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon

annan författning av betydelse för den planerade verksamheten och i övrigt
innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfatt-
ningen och arten av verksamheten,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar företagets verk-
samhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

företaget bedöms som lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-
ningen av företaget, och

4. den som ska ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör,

eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för
att delta i ledningen och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få en nära förbindelse med

någon annan, får dock tillstånd ges bara om förbindelsen inte hindrar en
effektiv tillsyn av företaget.

3 §

Vid bedömningen enligt 2 § första stycket 3 av om en innehavare är

lämplig ska innehavarens anseende beaktas. Det ska också beaktas om det
finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att företagets verksamhet drivs på ett

sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som reg-
lerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt som avses i 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

background image

4

SFS 2016:1024

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Godkännande av bolagsordning eller stadgar

4 §

En svensk kreditgivares bolagsordning eller stadgar ska godkännas av

Finansinspektionen i samband med att kreditgivaren får tillstånd att driva
verksamhet enligt denna lag.

Om kreditgivaren har beslutat att ändra sin bolagsordning eller sina stad-

gar, ska kreditgivaren ansöka om godkännande av ändringen hos Finansin-
spektionen. �ndringen ska godkännas om bolagsordningen eller stadgarna
inte strider mot denna lag eller mot andra författningar av betydelse för verk-
samheten och i övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med
hänsyn till omfattningen och arten av verksamheten.

Ett beslut om ändring av bolagsordning eller stadgar får inte registreras

innan det har godkänts.

�garförändringar

5 §

Bestämmelserna om prövning av ägarförändringar i kreditinstitut i

14 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska tillämpas
även beträffande en svensk kreditgivare som driver verksamhet enligt denna
lag. Bestämmelsen i 14 kap. 2 a § ska dock inte tillämpas.

Första stycket gäller inte företag som omfattas av motsvarande bestäm-

melser om ägarprövning enligt annan lag.

Verksamhet som drivs utomlands genom filial

6 §

En svensk kreditgivare som driver verksamhet enligt denna lag får efter

tillstånd av Finansinspektionen inrätta filial i ett annat land. Ett sådant till-
stånd ska ges om det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kom-
mer att drivas i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar
kreditgivarens verksamhet.

Utländska kreditgivare

7 §

En utländsk kreditgivare får ges tillstånd av Finansinspektionen att driva

verksamhet i Sverige enligt denna lag från en filial här i landet. Tillstånd ska
ges om

1. företaget driver motsvarande verksamhet i det land där det har sitt säte,
2. företaget står under betryggande tillsyn av en myndighet i det land där

det har sitt säte och har tillåtelse att etablera sig i Sverige, och

3. det finns skäl att anta att verksamheten här i landet kommer att drivas i

enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten.

background image

5

SFS 2016:1024

3 kap. Förutsättningar för kreditförmedlare att driva verksamhet
med bostadskrediter

Svenska kreditförmedlare

Tillståndsplikt

1 §

Ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt

försäkringsföretag kan få tillstånd av Finansinspektionen att driva verksamhet
med kreditförmedling enligt denna lag.

Tillstånd behövs inte för sådan kreditförmedling som sker vid enstaka till-

fällen i samband med annan yrkesmässig verksamhet som regleras av bestäm-
melser i lag eller annan författning eller av etiska regler som avser yrkesverk-
samheten i fråga.

Förutsättningar för tillstånd

2 §

Tillstånd enligt 1 § ska ges om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon

annan författning av betydelse för den planerade verksamheten och i övrigt
innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till omfatt-
ningen och arten av verksamheten,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att drivas

i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar företagets verk-
samhet,

3. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i

företaget bedöms som lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-
ningen av företaget,

4. den som ska ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör,

eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för
att delta i ledningen och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,

5. företaget har sitt huvudkontor i Sverige, och
6. företaget omfattas av en försäkring för skadeståndsskyldighet på grund

av fel eller försummelse i verksamheten.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få en nära förbindelse med

någon annan, får dock tillstånd ges bara om förbindelsen inte hindrar en
effektiv tillsyn av företaget.

Bedömningen av en innehavares lämplighet enligt första stycket 3 ska

göras i enlighet med 2 kap. 3 §.

Bolagsordning, stadgar och ägarförändringar

3 §

Bestämmelserna i 2 kap. 4 och 5 §§ gäller även för svenska kreditför-

medlare.

Verksamhet som drivs utomlands

4 §

En svensk kreditförmedlare som vill driva verksamhet med kreditför-

medling eller rådgivning av bostadskrediter i ett annat land inom EES genom
att där inrätta filial eller annars erbjuda och tillhandahålla tjänster ska anmäla
sin avsikt till Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas.

background image

6

SFS 2016:1024

Finansinspektionen ska inom en månad från det att anmälan togs emot

underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet. Inspektionen ska
samtidigt meddela kreditförmedlaren att en sådan underrättelse har lämnats.

Kreditförmedlaren får påbörja sin verksamhet i det andra landet tidigast en

månad efter det att kreditförmedlaren har tagit emot meddelandet från Finans-
inspektionen.

5 §

En svensk kreditförmedlare som driver verksamhet enligt denna lag får

efter tillstånd av Finansinspektionen inrätta filial i ett land utanför EES. Ett
sådant tillstånd ska ges om det finns skäl att anta att den planerade verksam-
heten kommer att drivas i enlighet med denna lag och andra författningar som
reglerar kreditförmedlarens verksamhet.

Utländska kreditförmedlare från ett land inom EES

6 §

En utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES får utan tillstånd

enligt denna lag driva verksamhet med kreditförmedling eller rådgivning av
bostadskrediter i Sverige genom att antingen inrätta filial här eller genom att
från sitt hemland erbjuda och tillhandahålla tjänster. Verksamheten får endast
avse sådant som omfattas av tillståndet i hemlandet. En utsedd representant
som avses i artikel 4.8 i bolånedirektivet får inte driva verksamhet i Sverige.

Verksamheten får påbörjas tidigast en månad efter det att kredit-

förmedlaren har tagit emot ett meddelande från en behörig myndighet i sitt
hemland om att denna myndighet har underrättat Finansinspektionen om kre-
ditförmedlarens avsikt att driva verksamhet i Sverige.

Finansinspektionen ska upplysa kreditförmedlaren om de bestämmelser

som gäller för verksamheten här, om förmedlaren ska utöva verksamheten
genom filial. Sådana upplysningar ska lämnas inom två månader från det att
Finansinspektionen från en behörig myndighet i kreditförmedlarens hemland
har tagit emot en underrättelse om kreditförmedlarens avsikt att driva verk-
samhet i Sverige. Upplysningarna ska dock alltid lämnas innan verksamheten
påbörjas.

Kreditförmedlare från ett land utanför EES

7 §

En kreditförmedlare från ett land utanför EES får ges tillstånd av

Finansinspektionen att driva verksamhet i Sverige enligt denna lag från en
filial här i landet.

Tillstånd ska ges om företaget uppfyller kraven i 2 kap. 7 § 1�3 och 3 kap.

2 § första stycket 4 och 6.

4 kap. Bestämmelser om verksamheten med bostadskrediter

�vergripande krav

1 §

Kreditgivare och kreditförmedlare ska handla hederligt, rättvist, trans-

parent och professionellt, med beaktande av konsumentens rättigheter och in-
tressen. Verksamheten ska grunda sig på information om konsumentens för-
hållanden och särskilda krav samt rimliga antaganden om de risker för konsu-
menten som kan komma att uppstå under kreditavtalets löptid.

background image

7

SFS 2016:1024

Kunskap och kompetens

2 §

Kreditgivare och kreditförmedlare ska ha personal, inklusive dem som

direkt leder eller ansvarar för arbetet med bostadskrediter, som har tillräcklig
kunskap och kompetens för att sätta samman, erbjuda, bevilja eller förmedla
bostadskreditavtal eller ge råd om bostadskrediter. Personalen ska även ha
tillräcklig kunskap och kompetens om kompletterande tjänster som tillhanda-
hålls tillsammans med en bostadskredit.

Ersättningssystem

3 §

Kreditgivares och kreditförmedlares system för ersättning till personal

som sätter samman, erbjuder, beviljar eller förmedlar bostadskreditavtal eller
ger råd om bostadskrediter, inklusive dem som direkt leder eller ansvarar för
detta arbete, ska vara uppbyggt på ett sätt som inte negativt påverkar skyldig-
heterna enligt 1 §. Detsamma ska gälla för ersättningar från en kreditgivare
till en kreditförmedlare.

I 7 och 10 §§ finns särskilda bestämmelser om ersättning till oberoende

kreditförmedlare och rådgivare.

4 §

En kreditgivares system för ersättning till den som utför kreditprövning

av konsumenten, och till den som direkt leder eller ansvarar för detta arbete,
ska vara uppbyggt så att det

1. främjar en sund och effektiv riskhantering,
2. motverkar ett överdrivet risktagande,
3. överensstämmer med kreditgivarens affärsstrategi, mål, värderingar och

långsiktiga intressen, och

4. undviker intressekonflikter.
Ersättningen får inte vara beroende av antalet eller andelen beviljade

låneansökningar.

5 §

Kreditgivares och kreditförmedlares system för ersättning till personal

som tillhandahåller rådgivning om bostadskrediter till konsumenter, inklusive
dem som direkt leder eller ansvarar för detta arbete, ska vara uppbyggt så att
personalens förmåga att agera i konsumentens bästa intresse inte påverkas
negativt. Ersättningssystemen får inte heller vara beroende av försäljnings-
mål.

6 §

En kreditgivares eller kreditförmedlares ersättningssystem enligt 3�5 §§

ska vara utformat på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets storlek
och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Oberoende kreditförmedling

7 §

En kreditförmedlare av bostadskrediter får utge sig för att vara obero-

ende endast om kreditförmedlaren i sin förmedlingsverksamhet utgår från ett
tillräckligt stort antal kreditavtal från kreditgivarna på marknaden.

Den som utger sig för att vara en oberoende kreditförmedlare får inte ta

emot ersättning i samband med kreditförmedlingen från någon annan än kon-
sumenten.

background image

8

SFS 2016:1024

Rådgivning

8 §

Rådgivning om bostadskrediter ska ske med utgångspunkt i aktuella

upplysningar som har inhämtats om konsumentens ekonomiska och person-
liga förhållanden samt önskemål och särskilda krav.

9 §

Rådgivning ska grundas på en bedömning av ett tillräckligt stort antal

bostadskreditavtal.

De bostadskreditavtal som rekommenderas ska vara lämpliga för konsu-

menten med beaktande av hans eller hennes behov, ekonomiska situation och
personliga förhållanden. Rådgivaren ska ta rimlig hänsyn till risker för konsu-
menten som kan uppstå under kreditavtalets löptid.

10 §

En kreditgivare får inte utge sig för att vara en oberoende rådgivare.

Detsamma gäller en kreditförmedlare som verkar som ombud för eller har en
nära förbindelse med en kreditgivare.

Den som utger sig för att vara en oberoende rådgivare får inte ta emot er-

sättning i samband med rådgivningen från någon annan än konsumenten.

Riktlinjer för utlåning

11 §

En kreditgivare ska fastställa och tillämpa riktlinjer för sin utlåning, in-

begripet vilken typ av egendom som accepteras som säkerhet för en bostads-
kredit. Riktlinjerna ska bevaras hos kreditgivaren.

Värdering av säkerheten för krediten

12 §

Vid en värdering av en konsuments bostad som ställs som säkerhet för

en bostadskredit ska kreditgivaren se till att i förväg fastställda riktlinjer
tillämpas. Av riktlinjerna ska framgå vilka tillförlitliga standarder som ska an-
vändas vid värderingen.

Den som utför en värdering ska vara tillräckligt oberoende i förhållande till

kreditriskbedömningen och ha den kunskap och kompetens som krävs för att
fastställa ett tillförlitligt värde.

Dokumentation av värderingen ska bevaras hos kreditgivaren.

Uppdragsavtal

13 §

Kreditgivare och kreditförmedlare som driver verksamhet enligt denna

lag får uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa operativa
funktioner som ingår i verksamheten. En kreditförmedlare får dock ge ett så-
dant uppdrag endast till en annan kreditförmedlare som har rätt att förmedla
bostadskrediter. Uppdragsgivaren ska anmäla detta till Finansinspektionen.

Uppdrag åt någon annan att utföra sådant som är av väsentlig betydelse för

verksamheten får ges bara om uppdragsgivaren ansvarar för att

1. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säker-

hetsmässigt betryggande former, och

2. uppdraget inte väsentligt försämrar kvaliteten på verksamhetens intern-

kontroll och Finansinspektionens möjligheter att övervaka att uppdrags-
givaren följer de regler som gäller för den.

background image

9

SFS 2016:1024

Dokumentation

14 §

En kreditgivares kreditbeslut ska dokumenteras så att beslutsunder-

laget redovisas och att kreditärendets hantering även i övrigt kan följas.

En kreditförmedlare ska dokumentera ett förmedlingsärendes hantering.

Tystnadsplikt

15 §

Enskildas förhållanden till ett företag som driver verksamhet enligt

denna lag får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot

förbudet i första stycket.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser om att det

som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att uppgifter i
vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

5 kap. Tillsyn

Registreringsmyndighet

1 §

Finansinspektionen ska föra ett register över kreditgivare och kreditför-

medlare som har tillstånd att driva verksamhet enligt denna lag och över ut-
ländska kreditförmedlare från ett land inom EES som driver verksamhet här i
landet.

Tillsynens omfattning

2 §

Finansinspektionen har tillsyn över kreditgivare och kreditförmedlare.

Tillsynen omfattar att verksamheten drivs enligt

1. denna lag,
2. andra författningar som reglerar verksamheten,
3. företagets bolagsordning eller stadgar, och
4. interna instruktioner som har sin grund i författningar som reglerar före-

tagets verksamhet.

För utländska kreditgivare och kreditförmedlare omfattar tillsynen dock

inte företagets bolagsordning eller stadgar.

Upplysningar och undersökningar

3 §

Kreditgivare och kreditförmedlare ska lämna Finansinspektionen de

upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständig-
heter som inspektionen begär.

4 §

Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är nödvändigt,

genomföra en undersökning hos en kreditgivare eller en svensk kredit-
förmedlare eller hos en utländsk kreditförmedlare med filial i Sverige.

5 §

Om en kreditgivare eller en kreditförmedlare ingår i en koncern, ska de

övriga företagen i koncernen lämna Finansinspektionen de upplysningar om

background image

10

SFS 2016:1024

sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspek-
tionen behöver för sin tillsyn över kreditgivaren eller kreditförmedlaren.

6 §

Om ett företag har fått i uppdrag av en kreditgivare eller en kredit-

förmedlare att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner, ska företaget lämna
Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed samman-
hängande omständigheter som inspektionen begär.

Finansinspektionen får genomföra undersökningar hos ett sådant företag,

om det behövs för tillsynen över uppdragsgivaren.

Samarbete och utbyte av information

7 §

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta

information med behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av bolå-
nedirektivet. Finansinspektionen får begära Europeiska bankmyndighetens
bistånd i de fall som anges i artiklarna 34 och 37 i bolånedirektivet.

8 §

Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran

från en behörig myndighet, lämna eller kontrollera information som behövs
för att den myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn enligt bolånedirektivet.

9 §

Efter underrättelse till Finansinspektionen kan en behörig myndighet

genomföra en undersökning hos en i Sverige inrättad filial till en utländsk
kreditförmedlare från ett land inom EES.

Avgifter till Finansinspektionen

10 §

Kreditgivare och kreditförmedlare som driver verksamhet enligt denna

lag ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet med an-
knytning till denna lag.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar om till-

stånd och anmälningar enligt denna lag.

6 kap. Ingripanden

Ingripanden mot kreditgivare, svenska kreditförmedlare och
kreditförmedlare från ett land utanför EES

Finansinspektionens ingripanden

1 §

Om en kreditgivare, en svensk kreditförmedlare eller en kredit-

förmedlare från ett land utanför EES åsidosätter sina skyldigheter enligt
denna lag, andra författningar som reglerar företagets verksamhet, bolags-
ordning, stadgar eller interna instruktioner som har sin grund i en författning
som reglerar verksamheten, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande för företaget att inom

viss tid vidta en åtgärd för att komma till rätta med situationen, ett förbud att
verkställa beslut eller en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig, ska kre-
ditgivarens eller kreditförmedlarens tillstånd återkallas eller, om det är till-
räckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om kreditgivaren eller kreditförmedlaren gör rättelse eller om

background image

11

SFS 2016:1024

någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot kreditgivaren eller kredit-
förmedlaren och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

2 §

Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för en kreditgivare, en

svensk kreditförmedlare eller en kreditförmedlare från ett land utanför EES,
om kreditgivaren eller kreditförmedlaren

1. har fått tillståndet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något

annat otillbörligt sätt,

2. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verk-

samhet som tillståndet avser,

3. inte uppfyller villkoren för tillstånd i 3 kap. 2 § första stycket 5 eller 6,
4. har förklarat sig avstå från tillståndet,
5. har överlåtit hela sin verksamhet, eller
6. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå i

tvångslikvidation.

I fall som avses i första stycket 1�3 får i stället varning meddelas, om det är

tillräckligt.

3 §

Om någon som ingår i styrelsen eller är verkställande direktör för en

kreditgivare, en svensk kreditförmedlare eller en kreditförmedlare från ett
land utanför EES inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 2 § första stycket 4
respektive 3 kap. 2 § första stycket 4, ska Finansinspektionen återkalla före-
tagets tillstånd. Det får dock bara ske om inspektionen först beslutat att
anmärka på att personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör och
om han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid om högst tre månader
har gått, fortfarande finns kvar i styrelsen eller är verkställande direktör.

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen besluta att en sty-

relseledamot eller verkställande direktör inte längre får vara det. Inspektionen
får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess företaget har
utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör.

Det som sägs i första och andra styckena om verkställande direktör ska

tillämpas även på en ställföreträdare eller ersättare för verkställande direktör.

Ingripanden efter en underrättelse från ett annat land inom EES

4 §

Om en behörig myndighet i ett annat land inom EES underrättar Finans-

inspektionen om att en svensk kreditförmedlare har överträtt föreskrifter för
förmedlarens verksamhet som gäller i det land där den behöriga myndigheten
finns, ska inspektionen vidta åtgärd enligt 1�3 §§, om det föreligger någon
omständighet som avses där.

Inspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten om vilka åtgärder

som vidtas.

Avveckling efter återkallelse

5 §

Om tillståndet återkallas, får Finansinspektionen besluta om hur av-

vecklingen av verksamheten enligt denna lag ska ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verk-

samheten.

background image

12

SFS 2016:1024

Sanktionsavgift

6 §

Om en kreditgivare, en svensk kreditförmedlare eller en kredit-

förmedlare från ett land utanför EES har fått en anmärkning eller varning en-
ligt 1 § andra stycket, får Finansinspektionen besluta att företaget ska betala
en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.

7 §

Sanktionsavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljo-

ner kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kreditgivarens eller kre-
ditförmedlarens omsättning det närmast föregående räkenskapsåret.

Om överträdelsen har skett under företagets första verksamhetsår eller om

uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsätt-
ningen uppskattas.

För ett företag som även driver annan verksamhet än den tillståndspliktiga

enligt denna lag ska omsättningen avse endast verksamheten med bostadskre-
diter.

8 §

När sanktionsavgiftens storlek beslutas ska särskild hänsyn tas till hur

allvarlig den överträdelse är som har föranlett anmärkningen eller varningen
och hur länge överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

9 §

Om en kreditgivare, en svensk kreditförmedlare eller en kredit-

förmedlare från ett land utanför EES inte i tid lämnar de upplysningar som
kreditgivaren eller kreditförmedlaren är skyldig att lämna enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 12, får Finansinspektionen besluta att
företaget ska betala en förseningsavgift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift och förseningsavgift

10 §

En sanktionsavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finans-

inspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften fick
laga kraft eller inom den längre tid som anges i beslutet.

11 §

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller förseningsavgift

får verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den
tid som avses i 10 §.

12 §

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den

tid som avses i 10 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för
indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

13 §

En sanktionsavgift eller förseningsavgift faller bort i den utsträckning

verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet att ta ut avgiften
fick laga kraft.

background image

13

SFS 2016:1024

Ingripanden mot utländska kreditförmedlare från ett land inom EES

14 §

Finansinspektionen får förelägga en utländsk kreditförmedlare från ett

land inom EES som förmedlar bostadskrediter från en filial i Sverige att göra
rättelse, om kreditförmedlaren överträder

� 4 kap. 1, 2, 7, 8, 9 eller 10 §,
� föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 5 eller 6, eller
� 5 a §, 6 §, 12 a § första stycket, 13 a §, 50 § eller 54 § konsument-

kreditlagen (2010:1846).

Om kreditförmedlaren inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen

underrätta den behöriga myndigheten i kreditförmedlarens hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda kreditförmedlaren

att fortsätta förmedla bostadskrediter i Sverige. Innan förbud meddelas ska
inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i kreditförmedlarens hem-
land. Europeiska kommissionen ska omedelbart informeras när ett förbud
meddelas.

15 §

Om Finansinspektionen har skäl att anta att en utländsk kredit-

förmedlare från ett land inom EES åsidosätter sina skyldigheter enligt be-
stämmelser som genomför bolånedirektivet i andra fall än som avses i 14 §,
ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i kredit-
förmedlarens hemland.

Om den behöriga myndigheten i hemlandet inte vidtar åtgärder inom en

månad från det att den fått en sådan underrättelse, eller om kreditförmedlaren
fortsätter att åsidosätta sina skyldigheter trots att hemlandets behöriga myn-
dighet vidtagit åtgärder, och åsidosättandet av skyldigheterna klart strider mot
konsumenters intressen eller en väl fungerande marknad, får Finansinspektio-
nen förelägga kreditförmedlaren att fullgöra sina skyldigheter eller förbjuda
kreditförmedlaren att fortsätta förmedla bostadskrediter i Sverige. Innan ett
föreläggande eller förbud meddelas ska inspektionen underrätta den behöriga
myndigheten i kreditförmedlarens hemland. Europeiska kommissionen och
Europeiska bankmyndigheten ska omedelbart informeras om sådana föreläg-
ganden eller förbud.

Finansinspektionen får, i stället för att meddela ett föreläggande eller ett

förbud, hänskjuta ärendet till Europeiska bankmyndigheten och begära
bistånd i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010 av den
24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Euro-
peiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upp-
hävande av kommissionens beslut 2009/78/EG.

Ingripanden mot den som saknar rätt att driva verksamhet

16 §

Om någon driver verksamhet med kreditgivning, kreditförmedling

eller rådgivning i fråga om bostadskrediter utan att ha rätt till det, ska Finans-
inspektionen förelägga den som driver verksamheten att upphöra med den.
Inspektionen får besluta hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Om det är osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspek-

tionen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om
verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

background image

14

SFS 2016:1024

Ett föreläggande enligt denna paragraf som avser ett utländskt företag får

riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets
räkning.

17 §

Om Finansinspektionen får en underrättelse från en behörig myndighet

om att en utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES som förmedlar
bostadskrediter i Sverige har avförts från det register som hemlandet för över
kreditförmedlare, ska Finansinspektionen omedelbart förbjuda kreditförmed-
laren att förmedla bostadskrediter i Sverige.

Vite

18 §

Finansinspektionens föreläggande eller förbud enligt denna lag får för-

enas med vite.

7 kap. Bemyndiganden

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vilket innehåll en ansökan om tillstånd enligt denna lag ska ha,
2. de krav på insikt och erfarenhet som ska gälla för deltagande i ledningen

av en kreditförmedlare enligt 3 kap. 2 § första stycket 4,

3. sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 3 kap. 2 § första

stycket 6,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 3 kap. 4 §,
5. vad en kreditgivare eller kreditförmedlare ska iaktta för att uppfylla skyl-

digheterna i 4 kap. 1 §,

6. vilka krav som ska gälla avseende kunskap och kompetens enligt 4 kap.

2 §,

7. en kreditgivares eller kreditförmedlares ersättningssystem enligt 4 kap.

3�6 §§,

8. riktlinjer för utlåning enligt 4 kap. 11 §,
9. riktlinjer för värdering av säkerhet enligt 4 kap. 12 § och vad som ska

iakttas när det gäller dokumentation av värderingen,

10. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 4 kap. 13 § och vad en

kreditgivare eller kreditförmedlare i övrigt ska iaktta när det gäller uppdrags-
avtal,

11. vad som ska ingå i dokumentation enligt 4 kap. 14 §, och
12. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen för

dess tillsynsverksamhet enligt 5 kap. 3 och 5 §§.

2 §

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i

5 kap. 10 §.

8 kap. �verklagande

1 §

Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 16 § andra
stycket får dock inte överklagas. Detsamma gäller beslut i ärenden som avses
i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

15

SFS 2016:1024

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. En kreditgivare, en svensk kreditförmedlare eller en kreditförmedlare

från ett land utanför EES som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande driver
och har rätt att driva verksamhet med kreditgivning eller kreditförmedling av
bostadskrediter får driva verksamheten utan tillstånd enligt denna lag fram till
den 1 januari 2018.

3. En kreditförmedlare från ett annat land inom EES som vid tidpunkten för

lagens ikraftträdande driver och har rätt att driva verksamhet i Sverige med
kreditförmedling av bostadskrediter får driva verksamheten enligt denna lag
fram till den 1 januari 2018, trots att kreditförmedlaren inte har rätt att driva
verksamheten med stöd av 3 kap. 6 §.

4. Ett företag som före den 20 mars 2014 har påbörjat verksamhet som av-

ses i denna lag ska uppfylla kraven i 4 kap. 2 § och föreskrifter som har med-
delats med stöd av 7 kap. 1 § 6 senast den 1 januari 2018.

5. Sanktionsavgift enligt 6 kap. 6 § får tas ut endast för överträdelser som

har skett efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016