SFS 2016:1025 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

161025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 a § kreditupplysningslagen

(1973:1173)

2 ska ha följande lydelse.

5 a §

3

Vad som gäller om tystnadsplikt i verksamheten hos svenska kredit-

institut, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, värdepappersbolag
och företag som med tillstånd driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om
viss verksamhet med konsumentkrediter eller lagen (2016:1024) om verk-
samhet med bostadskrediter hindrar inte att uppgifter om lämnade krediter,
betalningsförsummelser och kreditmissbruk utväxlas för kreditupplysnings-
ändamål inom en krets som utgörs av dessa företag samt sådana företag som
har tillstånd av Datainspektionen enligt 3 § första stycket.

I den krets som anges i första stycket ingår även utländska kreditinstitut

som avses i 4 kap. 1, 2, 4 och 6 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse, utländska företag som avses i 3 kap. 26 och 27 §§ lagen
(2010:751) om betaltjänster, utländska företag som avses i 3 kap. 26�28 §§
lagen (2011:755) om elektroniska pengar, utländska företag som avses i
4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, utländska
företag som avses i 2 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsu-
mentkrediter och utländska företag som avses i 1 kap. 3 § lagen (2016:1024)
om verksamhet med bostadskrediter.

Bestämmelser om användningen av uppgifter om betalningsförsummelser

och kreditmissbruk finns även i 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.

2 Lagen omtryckt 1981:737.

3 Senaste lydelse 2014:281.

SFS 2016:1025

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016