SFS 2016:1028 Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

161028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och
avtal utanför affärslokaler;

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2005:59) om

distansavtal och avtal utanför affärslokaler

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

3

Bestämmelserna om ångerrätt i 7–12 §§ gäller inte avtal om

1. finansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument, om priset

beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte
kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen,

2. deltagande i emission eller annan likartad aktivitet, om priset för den

rättighet som aktiviteten avser efter teckningstidens utgång kommer att bero
på sådana svängningar på finansmarknaden som sägs i 1,

3. en bostadskredit enligt 2 § konsumentkreditlagen (2010:1846), eller
4. försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.
Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på konsu-

mentens begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:14.

3 Senaste lydelse 2014:14.

SFS 2016:1028

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016