SFS 2016:1030 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

161030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 kap. 5 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.

5 §

2

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska

förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om upp-
giften röjs och uppgiften förekommer i ett ärende hos en statlig myndighet om
innehav av

1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, fond-

bolag eller försäkringsaktiebolag,

2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller
3. aktier eller andelar i börs, clearingorganisation, svensk värde-

papperscentral, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar eller företag
som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med
konsumentkrediter eller lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskredi-
ter.

Sekretessen gäller inte beslut av myndigheten och inte heller för uppgift

från en annan myndighet om uppgiften inte är sekretessreglerad där.

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.

2 Senaste lydelse 2016:62.

SFS 2016:1030

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016