SFS 2016:1031 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

161031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846);

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om konsumentkreditlagen

(2010:1846)

3

dels att nuvarande 49–54 §§ ska betecknas 55–60 §§,
dels att 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 19, 32, 33, 36 och den nya 60 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 49 och 54 §§ ska sättas närmast

före den nya 55 respektive 60 §,

dels att det ska införas nitton nya paragrafer, 5 a, 6 a, 7 a, 9 a, 10 a, 12 a,

13 a–13 d, 20 a–c och 49–54 §§, och närmast före 6 a, 13 a, 20 a och 51 §§
nya rubriker av följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller kredit som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en

konsument. Lagen gäller också kredit som lämnas eller erbjuds en konsument
av någon annan än en näringsidkare, om krediten förmedlas av en närings-
idkare som ombud för kreditgivaren.

Lagen innehåller också bestämmelser om vissa särskilda skyldigheter för

kreditförmedlare.

2 §

I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som

har samband med den egna näringsverksamheten,

kreditgivare: den som lämnar krediten eller övertar den ursprungliga

kreditgivarens fordran,

kreditavtal: ett avtal om lån, kontokredit, betalningsanstånd eller liknande,
kontokredit: ett kreditavtal som innebär en fortlöpande rätt att utnyttja ett

kreditutrymme,

1 Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om
konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/
48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga lydel-
sen.

3 Senaste lydelse av
49 § 2014:276
51 § 2016:425
52 § 2014:83
53 § 2014:83
rubriken närmast före 54 § 2014:83.

SFS 2016:1031

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1031

kreditköp: ett köp av en vara eller tjänst som finansieras genom en kredit

som lämnas av

– säljaren, eller
– annan kreditgivare, om det görs på grund av en överenskommelse mellan

denne och säljaren eller om varan eller tjänsten anges i kreditavtalet,

kontantpris: det pris till vilket en vara eller tjänst vanligen erbjuds konsu-

menter mot kontant betalning,

kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra

kostnader som konsumenten ska betala med anledning av krediten, inklusive
nödvändiga kostnader för värdering, dock med undantag för notariatsavgifter,

kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden,
kreditränta: räntekostnaden per år för den vid varje tid obetalda delen av

skulden angiven som en ränta,

effektiv ränta: kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på

kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen till att delbetalningar
ska göras under den löpande kredittiden,

bostadskredit:
– en kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller

bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i
byggnad som inte hör till fastighet, eller

– en kredit som tas i syfte att förvärva eller behålla äganderätt till sådan

egendom, om det inte är fråga om en tillfällig finansieringslösning under
övergången till ett annat finansiellt arrangemang och krediten har en obe-
stämd löptid eller ska återbetalas inom 12 månader,

bostadskredit i utländsk valuta: en bostadskredit i en annan valuta än
– valutan i det land inom EES där konsumenten är bosatt,
– valutan som konsumenten får sin inkomst i, eller
– valutan som konsumenten har de tillgångar i som ska användas som be-

talning av krediten.

4 §

För en annan räntefri kredit än kontokredit som inte är förbunden med

mer än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader gäl-
ler inte bestämmelserna om information i 7–10 §§, om kreditprövning i 12
och 13 §§, om dokumentation av kreditavtalet i 14 §, om ångerrätt i 21–25 §§,
om underrättelse vid en överlåtelse i 28 § andra stycket eller om uppsägning
av kreditavtal med obestämd löptid i 37 §.

För en räntefri kontokredit som inte är förbunden med mer än en obetydlig

avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader gäller inte bestämmel-
serna om information i 7–10 §§ och 14 § andra och tredje styckena, om ånger-
rätt i 21–25 §§ eller om uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid i
37 §.

För en kontokredit som ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre

månader gäller inte bestämmelserna om information vid marknadsföring i 7 §
andra stycket 4–6 och tredje stycket, om information i kreditavtalet i 14 §
andra stycket, om ångerrätt i 21–25 §§, om betalning av skulden i förtid i 32–
36 §§ eller om uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid i 37 §.

För en bostadskredit gäller inte bestämmelserna om information i 8 och

10 §§, om betalningsplan i 16 §, om ångerrätt i 21–25 §§ eller om uppsägning
av kreditavtal med obestämd löptid i 37 §. För en bostadskredit där kredit-
fordran ska betalas först i samband med att den egendom som utgör säkerhet
överlåts med anledning av att låntagaren uppnår en viss ålder eller på grund

background image

3

SFS 2016:1031

av låntagarens sviktande hälsa eller död gäller dock bestämmelserna om
information i 8 § första stycket och i 10 §.

För en kredit som lämnas av ett kreditinstitut eller värdepappersbolag för

finansiering av ett avtal med institutet eller bolaget om köp av finansiella
instrument gäller inte bestämmelserna om information i 8–10 §§ och 14 §
andra och tredje styckena eller om uppsägning av kreditavtal med obestämd
löptid i 37 §.

5 a §

Den information som näringsidkaren ska lämna enligt denna lag ska

vara kostnadsfri för konsumenten.

6 §

Näringsidkaren ska i sitt förhållande till konsumenten iaktta god kredit-

givningssed. Näringsidkaren ska därvid ta till vara konsumentens intressen
med tillbörlig omsorg och ge de förklaringar som konsumenten behöver.

I fråga om en bostadskredit ska förklaringarna omfatta andra tjänster som

erbjuds tillsammans med krediten.

Allmän information om bostadskrediter

6 a §

Näringsidkaren ska tillhandahålla allmän information om bostads-

krediter som näringsidkaren erbjuder konsumenter. Sådan information behö-
ver inte tillhandahållas av en kreditförmedlare som inte uppträder som ombud
för en kreditgivare.

Informationen ska innehålla uppgifter om
1. näringsidkarens namn, organisationsnummer och adress,
2. de ändamål som krediten får användas för,
3. säkerheter som kan komma att krävas för ingående av kreditavtalet,
4. kreditavtalets löptid,
5. vilket slags kreditränta som kan erbjudas, bland annat huruvida räntan är

rörlig eller bunden och vilka räntebindningstider som erbjuds, och en kort
beskrivning av vad som kännetecknar olika räntor och vad de innebär för kon-
sumenten,

6. vilken valuta som bostadskrediten kan erbjudas i och, i förekommande

fall, en förklaring av vad det innebär för konsumenten att ta en bostadskredit i
utländsk valuta,

7. kreditbeloppet, kreditkostnaden, kreditfordran och den effektiva räntan

genom att använda representativa exempel,

8. eventuella andra kostnader som ska betalas i samband med ett kredit-

avtal,

9. olika alternativ för återbetalning av krediten med angivande av amorte-

ringarnas antal, regelbundenhet och belopp och, i förekommande fall, att iakt-
tagande av kreditvillkoren inte garanterar att hela kreditbeloppet är återbetalt
vid kredittidens slut,

10. villkoren för återbetalning i förtid,
11. vilka krav på värdering av en säkerhet som ställs, vem som är ansvarig

för att värderingen utförs och huruvida kostnader för värderingen kommer att
uppstå för konsumenten,

12. konsekvenserna av att kreditavtalet inte följs,
13. huruvida det krävs att konsumenten öppnar ett konto eller ansluter sig

till en tjänst som möjliggör betalning av amorteringar och kostnader, och

background image

4

SFS 2016:1031

14. huruvida konsumenten förutsätts köpa andra tjänster för att kunna få

krediten på de marknadsförda villkoren och, i så fall, om dessa även kan
köpas av någon annan.

Informationen ska finnas tillgänglig i en handling eller i någon annan läs-

bar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten eller i någon annan
elektronisk form.

7 §

Näringsidkaren ska vid marknadsföring av kreditavtal, med angivande

av ett representativt exempel, lämna information om den effektiva räntan för
krediten.

Om någon annan räntesats eller sifferuppgift än den effektiva räntan anges

i marknadsföringen, ska näringsidkaren dessutom, med angivande av ett
representativt exempel, lämna information om

1. krediträntan, med angivande av om den är bunden eller rörlig,
2. avgifter och andra kostnader som utgör en del av kreditkostnaden,
3. kreditbeloppet,
4. kreditavtalets löptid,
5. det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten och antalet

avbetalningar och storleken på dessa, och

6. kontantpriset och den kontantinsats som krävs vid kreditköp.
Om konsumenten är skyldig att ingå ett avtal om en kompletterande tjänst

till kreditavtalet, och kostnaderna för tjänsten inte kan fastställas i förväg, ska
skyldigheten anges i marknadsföringen i anslutning till informationen om den
effektiva räntan.

Informationen ska lämnas på ett klart, kortfattat och framträdande sätt. Den

effektiva räntan ska anges i marknadsföringen på ett minst lika framträdande
sätt som andra förekommande räntesatser.

7 a §

I fråga om en bostadskredit ska näringsidkaren i de fall som avses i 7 §

andra stycket även lämna information om

1. näringsidkarens namn, organisationsnummer och adress,
2. huruvida kreditavtalet förutsätter att krediten ska vara förenad med pant-

rätt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller vara för-
enad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet, och

3. i förekommande fall, att valutakursförändringar kan komma att påverka

de belopp som ska betalas av konsumenten.

Informationen ska lämnas på ett klart, kortfattat och framträdande sätt.

8 §

4

Näringsidkaren ska i rimlig tid innan ett kreditavtal ingås, i en handling

eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumen-
ten, ge konsumenten information om

1. vilket slags kredit det rör sig om,
2. kreditgivarens och kreditförmedlarens namn, organisationsnummer och

adress,

3. kreditbeloppet och villkoren för utnyttjandet av krediten,
4. kreditavtalets löptid,
5. varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp,

4 Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

background image

5

SFS 2016:1031

6. krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referensindex

eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring
av krediträntan,

7. den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och

det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten,

8. avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning

enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor;
om en betalning inte avräknas utan sparas eller investeras för konsumentens
räkning, ska det anges,

9. avgifter med anledning av kreditavtalet och villkoren för ändring av av-

gifterna,

10. notariatsavgifter,
11. skyldighet att ingå ett avtal om en kompletterande tjänst till kredit-

avtalet,

12. dröjsmålsräntan och villkoren för ändring av den samt avgifter som ska

betalas när avtalsförpliktelser inte fullgörs,

13. påföljder vid dröjsmål med betalning,
14. begärda säkerheter,
15. förekomst eller avsaknad av ångerrätt,
16. konsumentens rätt till förtidsbetalning samt kreditgivarens rätt till

ränteskillnadsersättning och hur denna ersättning ska beräknas,

17. konsumentens rätt att få information om att en kredit inte beviljats,
18. konsumentens rätt att få ett utkast till ett kreditavtal, och
19. den tid under vilken erbjudandet gäller.
Informationen ska ges i formuläret ”Standardiserad europeisk konsument-

kreditinformation”. Om avtalet på konsumentens begäran ska ingås genom ett
medel för distanskommunikation som inte tillåter att informationen före
avtalsslutet ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form
som är tillgänglig för konsumenten, ska näringsidkaren ge konsumenten
informationen i denna form snarast efter det att avtalet har ingåtts. Informatio-
nen i formuläret ska begränsas till det som anges i första stycket.

Om konsumenten begär det, ska näringsidkaren utan kostnad ge honom

eller henne ett utkast till ett kreditavtal.

9 a §

I fråga om en bostadskredit ska näringsidkaren ge konsumenten infor-

mation i enlighet med det standardiserade EU-faktabladet, som ska tillhanda-
hållas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är till-
gänglig för konsumenten. Faktabladet ska överlämnas utan onödigt dröjsmål
efter det att konsumenten lämnat uppgifter om sina önskemål och behov samt
de uppgifter som behövs för en kreditprövning. Överlämnandet ska vidare ske
i rimlig tid innan ett kreditavtal ingås.

Om faktabladet har lämnats före ett bindande erbjudande enligt 13 a § och

villkoren i erbjudandet skiljer sig från uppgifterna i faktabladet, ska ett nytt
faktablad lämnas tillsammans med erbjudandet.

Första och andra styckena gäller dock inte för en bostadskredit där kredit-

fordran ska betalas först i samband med att den egendom som utgör säkerhet
överlåts med anledning av att låntagaren uppnår en viss ålder eller på grund
av låntagarens sviktande hälsa eller död.

10 a §

Vid telefonförsäljning av en bostadskredit gäller att den beskrivning

av den finansiella tjänstens huvudsakliga egenskaper som ska ges enligt

background image

6

SFS 2016:1031

3 kap. 4 § första stycket lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför
affärslokaler åtminstone ska innehålla de uppgifter som avses i det i 9 a §
angivna standardiserade EU-faktabladets del A, avsnitten 3–6.

Första stycket gäller dock inte för en bostadskredit där kreditfordran ska

betalas först i samband med att den egendom som utgör säkerhet överlåts med
anledning av att låntagaren uppnår en viss ålder eller på grund av låntagarens
sviktande hälsa eller död.

11 §

Om information som anges i 6 a–10 a §§ inte lämnas, ska marknads-

föringslagen (2008:486) tillämpas med undantag av bestämmelserna i 29–
36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsent-
lig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

12 a §

Om kreditprövningen avser en bostadskredit, ska näringsidkaren på

ett lämpligt sätt kontrollera de uppgifter som är nödvändiga för att bedöma
konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra åtagandet enligt kredit-
avtalet. Konsumenten ska på ett klart och begripligt sätt informeras om vilka
handlingar och uppgifter i övrigt som konsumenten behöver lämna för kredit-
prövningen och om att brister i detta avseende kan leda till att bostadskrediten
inte beviljas.

Om kreditprövningen innebär att uppgifter kommer att inhämtas från en

extern databas, ska konsumenten upplysas om detta.

Kreditprövningen får inte till övervägande del grunda sig på att den av-

sedda säkerhetens värde överstiger kreditbeloppet eller att säkerheten antas
komma att stiga i värde. Detta gäller inte för en bostadskredit där kredit-
fordran ska betalas först i samband med att den egendom som utgör säkerhet
överlåts med anledning av att låntagaren uppnår en viss ålder eller på grund
av låntagarens sviktande hälsa eller död.

13 §

Beviljas inte krediten, ska näringsidkaren snarast underrätta konsu-

menten om orsaken till det. Beror det på uppgifter som härrör från en extern
databas, ska konsumenten underrättas om uppgifterna och vilken databas som
använts. Om ett beslut att inte bevilja en bostadskredit helt grundar sig på en
automatisk behandling av uppgifter, ska konsumenten upplysas om detta.

Erbjudande om bostadskrediter

13 a §

En näringsidkare som vill ingå ett avtal om en bostadskredit med en

konsument ska lämna konsumenten ett bindande erbjudande i en handling
eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumen-
ten. Erbjudandet ska innehålla samtliga kreditvillkor.

Näringsidkaren får inte i erbjudandet ge konsumenten en kortare betänketid

än sju dagar för att överväga erbjudandet.

13 b §

I fråga om en bostadskredit som är förenad med panträtt i fast egen-

dom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med
motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet ska näringsidkaren för-
klara vilka faktorer som har påverkat den erbjudna räntan. Förklaringen ska
ges till konsumenten tillsammans med och i samma form som ett erbjudande
enligt 13 a §.

Förklaringen ska innehålla information om

background image

7

SFS 2016:1031

1. den genomsnittliga räntan för motsvarande bostadskrediter som allmän-

heten erbjuds och som kreditgivaren avtalat om under de närmast föregående
tolv månaderna med samma räntebindningstid som den konsumenten erbjuds,
redovisad per månad,

2. kreditgivarens finansieringskostnad för motsvarande bostadskrediter

med samma räntebindningstid som den som konsumenten erbjuds, och

3. vilka faktorer hänförliga till konsumenten, krediten och säkerheten som

näringsidkaren har tagit hänsyn till vid bestämmandet av räntan.

Om konsumenten begär att få en förklaring under avtalets löptid, ska kre-

ditgivaren snarast ge konsumenten en sådan.

13 c §

En näringsidkare får inte ställa upp som villkor för att bevilja en

bostadskredit att konsumenten också köper andra finansiella produkter eller
tjänster. Näringsidkaren får dock ställa upp som villkor att konsumenten öpp-
nar ett konto eller ansluter sig till en annan tjänst som möjliggör betalningar
av krediten.

En näringsidkare som tillsammans med en bostadskredit erbjuder andra

finansiella produkter eller tjänster än ett konto eller en annan tjänst som möj-
liggör betalningar av krediten, utan att det utgör ett villkor för att bevilja kre-
diten, ska förklara för konsumenten vilken ränta som tillämpas om bara ett
bostadskreditavtal ingås. Näringsidkaren ska också förklara vilka avgifter och
andra kostnader som var och en av de andra produkterna eller tjänsterna med-
för samt om avtal om dessa kan ingås separat. Förklaringarna ska ges till kon-
sumenten tillsammans med och i samma form som ett erbjudande enligt
13 a §.

Om konsumenten begär att få förklaringar under kreditavtalets löptid, ska

kreditgivaren snarast ge konsumenten sådana.

13 d §

Näringsidkaren ska senast när ett erbjudande enligt 13 a § lämnas

föra en diskussion med konsumenten om amortering och lägga fram ett för-
slag till en individuellt anpassad amorteringsplan som ligger i konsumentens
långsiktiga intresse. Amorteringsplanen ska tillhandahållas i en handling eller
i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

Konsumenten har under kreditavtalets löptid rätt till ett nytt förslag till

amorteringsplan, om hans eller hennes förhållanden har ändrats på ett sätt
som har betydelse för amorteringsvillkoren eller om det annars finns skäl för
det.

17 §

Räntesatsen får ändras endast om det har avtalats.

Räntesatsen får ändras till konsumentens nackdel endast i den utsträckning

som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för
kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte skäligen
kunde förutse när avtalet ingicks. Vid en bostadskredit med en sammanlagd
löptid om minst tio år och med en ränta som är bunden under viss del av
avtalstiden, minst tre månader, har dock kreditgivaren, om det finns förbehåll
om det i avtalet, rätt att vid utgången av en sådan del av avtalstiden ändra rän-
tan så att den motsvarar den ränta som kreditgivaren vid den tidpunkten all-
mänt tillämpar för nya krediter av motsvarande slag.

Trots andra stycket får räntesatsen ändras på visst sätt i anslutning till änd-

ringar i en referensränta som kreditgivaren inte har något betydande infly-
tande över. En sådan referensränta ska vara tydlig och tillgänglig för konsu-

background image

8

SFS 2016:1031

menten. Ett avtalsvillkor om detta får förenas med ett undantag om att ränte-
satsen under särskilda förutsättningar ska ändras mer eller mindre än som föl-
jer av anknytningen till referensräntan. Undantaget ska bestämmas så att det
inte blir mindre förmånligt för konsumenten än för kreditgivaren. Det ska
uppfylla kraven i andra stycket.

Kreditgivaren är skyldig att tillämpa ett avtalsvillkor om ränteändringar på

samma sätt till konsumentens förmån som till hans eller hennes nackdel.

19 §

Kreditgivaren ska underrätta konsumenten om en ränteändring innan

den börjar gälla. Underrättelsen, som ska lämnas i en handling eller i någon
annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten, ska inne-
hålla en upplysning om hur konsumentens betalningar med anledning av kre-
diten påverkas av ränteändringen. I fråga om en bostadskredit får kreditgiva-
ren i stället underrätta konsumenten om en ränteändring genom annonsering i
dagspress. Sker underrättelsen genom annonsering, ska konsumenten under-
rättas personligen senast i samband med nästa avisering eller kontoutdrag.

Beror en ränteändring enbart på en ändring i en referensränta som kredit-

givaren inte har något bestämmande inflytande över, får konsumenten i stället
underrättas periodvis, under förutsättning att parterna har avtalat om det och
den nya referensräntan har offentliggjorts och är tillgänglig hos kreditgivaren.
I fråga om en bostadskredit ska konsumenten också underrättas personligen
om den nya referensräntan senast i samband med nästa avisering eller konto-
utdrag.

Bostadskrediter i utländsk valuta

20 a §

En kreditgivare som beviljar en bostadskredit i utländsk valuta ska,

om det finns risk för att valutakursförändringar försämrar konsumentens för-
måga att betala kreditfordran, tillhandahålla konsumenten ett arrangemang
som begränsar risken.

20 b §

Kreditgivaren ska varna en konsument som har beviljats en bostads-

kredit i utländsk valuta när beloppet som den återstående krediten eller de
regelbundna amorteringarna uppgår till, på grund av valutakursförändringar
tar 20 procent mer i anspråk av konsumentens betalningsutrymme än vad be-
loppet hade gjort när kreditavtalet ingicks. Varningar ska lämnas regelbundet
under den tid de angivna förhållandena består.

Varningarna ska tillhandahållas i en handling eller i någon annan läsbar

och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten och ska, i före-
kommande fall, upplysa konsumenten om arrangemanget enligt 20 a §.

20 c §

Dokumentationen av ett kreditavtal avseende en bostadskredit i

utländsk valuta ska innehålla uppgifter om hur konsumenten skyddas mot
valutakursförändringar som har inverkan på konsumentens betalnings-
förmåga.

32 §

Konsumenten har rätt att betala sin skuld till kreditgivaren före den av-

talade förfallotiden. Om skulden betalas i förtid, har kreditgivaren rätt till er-
sättning i den omfattning som anges i 36 §.

Kreditgivaren ska på begäran snarast ge konsumenten information om vad

en betalning av skulden i förtid innebär. Om en sådan betalning medför kost-

background image

9

SFS 2016:1031

nader för konsumenten, ska informationen innehålla en uppskattning av kost-
naderna och en förklaring av de antaganden som uppskattningen bygger på.
Informationen ska lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och var-
aktig form som är tillgänglig för konsumenten.

33 §

5

Kreditgivaren har rätt att få betalning i förtid endast om det har gjorts

förbehåll om detta i avtalet och

1. konsumenten sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett

belopp som överstiger tio procent av kreditfordran,

2. konsumenten sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett

belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två
eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,

3. konsumenten på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning,
4. säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats, eller
5. det står klart att konsumenten genom att avvika, skaffa undan egendom

eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Om säkerhet som ställts för krediten utgörs av förbehåll om åter-

taganderätt, har kreditgivaren rätt till betalning i förtid på grund av försämrad
säkerhet endast om konsumenten uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet
har orsakat att säkerheten avsevärt försämrats.

Kreditgivaren har rätt till betalning av en bostadskredit i förtid på grund av

försämrad säkerhet endast om säkerheten har avsevärt försämrats till följd av
någon annan orsak än en allmän prisnedgång på den relevanta marknaden.

I fråga om en bostadskredit som har bunden ränta för hela eller en del av

avtalstiden, dock minst tre månader, har kreditgivaren trots första–tredje
styckena rätt att få betalning i förtid på den dag då den tid för vilken räntan är
bunden löper ut. Detta gäller dock endast om det har gjorts förbehåll om det i
avtalet och det finns synnerliga skäl.

36 §

6

Vid förtidsbetalning enligt 32–35 §§ ska konsumenten betala ränta

och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen men
inte för tiden därefter. När kreditgivarens fordran beräknas ska de grunder
som står i överensstämmelse med god kreditgivningssed tillämpas.

Kreditgivaren får inte tillgodoräkna sig någon ersättning för att skulden be-

talas i förtid. Om krediträntan är bunden när förtidsbetalningen sker, har kre-
ditgivaren dock rätt att ta ut ränteskillnadsersättning av kredittagaren för den
tid som återstår, om förbehåll har gjorts om detta och i den utsträckning som
det överensstämmer med god kreditgivningssed.

Ränteskillnadsersättningen får
1. för en bostadskredit högst motsvara skillnaden mellan räntan på krediten

och den ränta som vid betalningstillfället i allmänhet gäller för bostadsobliga-
tioner med en löptid som motsvarar återstående räntebindningstid, ökad med
en procentenhet, och

2. för en annan kredit högst motsvara en procent av det förtidsbetalade be-

loppet eller, om det vid tidpunkten för förtidsbetalningen är kortare tid än ett
år kvar av kreditavtalets löptid, en halv procent av det förtidsbetalade belop-
pet. Ersättningen får dock inte vara större än det belopp som konsumenten
skulle ha betalat i ränta under den återstående löptiden enligt kreditavtalet.

5 Senaste lydelse 2014:201.

6 Senaste lydelse 2014:201.

background image

10

SFS 2016:1031

Ränteskillnadsersättning får inte tas ut för den del av räntan som motsvaras

av en kreditgarantiavgift, när statlig kreditgaranti har lämnats och avgift tas ut
för garantin. Ersättning får inte heller tas ut vid en betalning av en kontokredit
eller vid en betalning från en försäkring som garanterar återbetalning av kre-
diten.

Om kreditgivaren utnyttjar en rätt att återta varan enligt 38 §, tillämpas 40

och 41 §§ vid den uppgörelse som då ska ske mellan parterna.

49 §

En kreditförmedlare av bostadskrediter ska i rimlig tid innan kredit-

förmedling inleds, i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form
som är tillgänglig för konsumenten, informera konsumenten om

1. kreditförmedlarens namn, organisationsnummer och adress,
2. det register där kreditförmedlaren är upptagen som kreditförmedlare och

hur detta kan kontrolleras,

3. i tillämpliga fall, att kreditförmedlaren förmedlar kreditavtal uteslutande

från en eller vissa kreditgivare och vilka dessa är,

4. huruvida kreditförmedlaren kan erbjuda rådgivning,
5. möjligheterna att framställa klagomål mot kreditförmedlaren eller få en

tvist prövad utanför domstol,

6. de avgifter som konsumenten ska betala till kreditförmedlaren för den-

nes tjänster eller, om avgifterna inte kan fastställas i förväg, metoden för att
beräkna avgifterna, och

7. den ersättning som kreditförmedlaren får för förmedlingen från någon

annan än konsumenten.

Om ersättningen enligt första stycket 7 inte går att fastställa till beloppet

när informationen lämnas, ska kreditförmedlaren informera konsumenten om
att ersättningsbeloppet kommer att anges i det standardiserade EU-fakta-
bladet. Om ersättningen skiljer sig åt beroende på vilken kreditgivare som
konsumenten ingår ett kreditavtal med, ska kreditförmedlaren dessutom infor-
mera konsumenten om detta och, om konsumenten begär det, på vilket sätt
ersättningen skiljer sig åt. Om kreditförmedlaren får ersättning från konsu-
menten för samma förmedling, ska kreditförmedlaren även informera konsu-
menten om huruvida den ersättning som någon annan än konsumenten betalar
kommer att räknas av mot den ersättning som konsumenten betalar.

Det som sägs i 48 § tredje stycket om tillämpning av marknadsföringslagen

(2008:486) gäller även information enligt förevarande paragraf.

50 §

En kreditförmedlare av bostadskrediter ska till kreditgivaren vidare-

befordra de uppgifter som konsumenten har lämnat om förhållanden som är
av betydelse för kreditprövningen.

Rådgivning om bostadskrediter

51 §

Konsumenten ska upplysas om huruvida näringsidkaren erbjuder råd-

givning om bostadskrediter. En sådan upplysning ska lämnas senast när
näringsidkaren inhämtat upplysningar om konsumentens ekonomiska och
personliga förhållanden samt konsumentens önskemål och särskilda krav.

52 §

Om näringsidkaren erbjuder en konsument rådgivning om bostads-

krediter, ska konsumenten få information om

1. vilket produktsortiment som rådgivningen utgår från,

background image

11

SFS 2016:1031

2. hur stor avgift konsumenten ska betala för rådgivningen, eller, om belop-

pet inte kan fastställas, metoden för att beräkna avgiften, och

3. huruvida rådgivningen är oberoende.
Informationen ska ges i rimlig tid innan ett avtal om rådgivning ingås eller,

om ett sådant avtal inte ska ingås, innan några råd lämnas. Informationen ska
lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är till-
gänglig för konsumenten.

53 §

Det som sägs i 48 § tredje stycket om tillämpning av marknads-

föringslagen (2008:486) gäller även information enligt 51 och 52 §§.

54 §

Näringsidkaren ska i fråga om rådgivning om bostadskrediter doku-

mentera vilka råd som har getts till konsumenten och vad som i övrigt före-
kommit vid rådgivningstillfället. Dokumentationen ska lämnas till konsumen-
ten i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgäng-
lig för konsumenten.

60 §

7

Konsumentverkets beslut enligt 56 § andra stycket, 57 och 58 §§ får

överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket
enligt 56 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. För kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestäm-

melser, om inte annat följer av 3–5.

3. Bestämmelsen i 13 d § andra stycket tillämpas även på kreditavtal som

har ingåtts före ikraftträdandet.

4. Bestämmelsen i 13 b § tredje stycket tillämpas även på kreditavtal som

har ingåtts före ikraftträdandet, om informationen finns tillgänglig hos
näringsidkaren för konsumenter som ingår motsvarande bostadskreditavtal
efter ikraftträdandet.

5. Bestämmelsen i 13 c § tredje stycket tillämpas även på kreditavtal som

har ingåtts före ikraftträdandet, om konsumenten under kreditavtalets löptid
ska ta ställning till ett erbjudande om en finansiell produkt eller tjänst som på-
verkar räntan.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse av tidigare 54 § 2014:83.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016