SFS 2016:1032 Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter

161032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet
med konsumentkrediter;

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 22 §§ lagen (2014:275) om

viss verksamhet med konsumentkrediter ska ha följande lydelse.

5 §

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för

1. företag som har tillstånd enligt
a) lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
b) lagen (2010:751) om betaltjänster,
c) lagen (2011:755) om elektroniska pengar, eller
d) lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
2. företag som avses i 2 kap. 3 § första stycket 2–7 lagen om bank- och

finansieringsrörelse,

3. statliga och kommunala myndigheter, eller
4. juridiska personer som driver verksamhet med konsumentkrediter i

mindre omfattning utan vinstsyfte.

Undantagen enligt första stycket gäller även för motsvarande utländska

företag och utländska statliga, kommunala och andra offentliga myndigheter.

22 §

2

Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett företag som driver

verksamhet enligt denna lag, om företaget

1. har fått tillståndet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något

annat otillbörligt sätt,

2. inte inom ett år från det tillstånd beviljades har börjat driva sådan verk-

samhet som tillståndet avser,

3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verk-

samhet som tillståndet avser,

4. har förklarat sig avstå från tillståndet,
5. har överlåtit hela sin verksamhet, eller
6. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå i

tvångslikvidation.

I fall som avses i första stycket 1–3 får i stället varning meddelas, om det är

tillräckligt.

Om Konsumentverket har fattat beslut enligt 57 § konsumentkreditlagen

(2010:1846) om att förbjuda ett företag att lämna krediter och beslutet har fått
laga kraft, får Finansinspektionen återkalla tillståndet för företaget.

1 Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.

2 Senaste lydelse 2016:426.

SFS 2016:1032

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1032

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)