SFS 2016:1033 Förordning om verksamhet med bostadskrediter

161033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om verksamhet med bostadskrediter;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1024) om verk-

samhet med bostadskrediter.

2 §

Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i

lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Registerfrågor

3 §

Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgifts-

lagen (1998:204) för det register som förs enligt 5 kap. 1 § lagen (2016:1024)
om verksamhet med bostadskrediter.

4 §

Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen har över kreditgivare och kreditför-

medlare enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, och

2. information till allmänheten om kreditgivare och kreditförmedlare som

har registrerats i registret.

5 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förord-
ning.

6 §

I registret ska uppgifter antecknas för varje kreditgivare och kreditför-

medlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bo-
stadskrediter och för varje utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES
som driver verksamhet här i landet.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om
konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven
2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga
lydelsen.

SFS 2016:1033

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1033

7 §

I fråga om kreditgivare och kreditförmedlare som har tillstånd enligt

lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska registret innehålla
uppgifter om

– firma,
– organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,
– postadress och telefonnummer,
– datum för registrering,
– namn på de personer i ledande befattning som ansvarar för kreditförmed-

lingsverksamheten hos en kreditförmedlare, samt

– de länder inom EES som en kreditförmedlare driver verksamhet i enligt

3 kap. 4 § lagen om verksamhet med bostadskrediter.

Om ett tillstånd för en kreditgivare eller en kreditförmedlare har återkallats,

ska Finansinspektionen utan dröjsmål ta bort kreditgivaren eller kreditför-
medlaren ur registret.

8 §

I fråga om en utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES ska re-

gistret innehålla de uppgifter som Finansinspektionen har fått från en behörig
myndighet i kreditförmedlarens hemland i en sådan underrättelse som avses i
3 kap. 6 § andra stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskredi-
ter.

Om Finansinspektionen får en underrättelse från den behöriga myndighe-

ten om att kreditförmedlarens tillstånd har återkallats, ska inspektionen utan
dröjsmål ta bort kreditförmedlaren ur registret.

9 §

Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 4 kap. 13 §

lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och om godkänd bo-
lagsordning eller godkända stadgar.

10 §

De uppgifter i registret som avses i 6–9 §§ ska hållas aktuella och till-

gängliga på Finansinspektionens webbplats. På webbplatsen ska det också
finnas kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna i övriga länder inom
EES.

Underrättelseskyldighet

11 §

Om Finansinspektionen återkallar ett tillstånd för en kreditförmedlare

som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskredi-
ter, ska inspektionen utan dröjsmål och senast inom 14 dagar underrätta de
behöriga myndigheterna i de länder inom EES som kreditförmedlaren driver
verksamhet i enligt 3 kap. 4 § i den lagen om att kreditförmedlarens tillstånd
har återkallats.

Bemyndiganden

12 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2016:1024) om verksamhet

med bostadskrediter meddela föreskrifter om

1. vilket innehåll en ansökan om tillstånd enligt lagen ska ha,
2. de krav på insikt och erfarenhet som ska gälla för deltagande i ledningen

av en kreditförmedlare enligt 3 kap. 2 § första stycket 4,

3. sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 3 kap. 2 § första

stycket 6,

background image

3

SFS 2016:1033

4. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 3 kap. 4 §,
5. vad en kreditgivare eller kreditförmedlare ska iaktta för att uppfylla skyl-

digheterna i 4 kap. 1 §,

6. vilka krav som ska gälla avseende kunskap och kompetens enligt 4 kap.

2 §,

7. en kreditgivares eller kreditförmedlares ersättningssystem enligt 4 kap.

3–6 §§,

8. riktlinjer för utlåning enligt 4 kap. 11 §,
9. riktlinjer för värdering av säkerhet enligt 4 kap. 12 § och vad som ska

iakttas när det gäller dokumentation av värderingen,

10. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 4 kap. 13 § och vad en

kreditgivare eller kreditförmedlare i övrigt ska iaktta när det gäller uppdrags-
avtal,

11. vad som ska ingå i dokumentation enligt 4 kap. 14 §, och
12. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen för

dess tillsynsverksamhet enligt 5 kap. 3 och 5 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016