SFS 2016:1034 Förordning om standardiserat EU-faktablad och beräkning av effektiv ränta vid bostadskrediter

161034.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om standardiserat EU-faktablad och beräkning av
effektiv ränta vid bostadskrediter;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Standardiserat EU-faktablad

1 §

Det standardiserade EU-faktablad som det hänvisas till i 9 a § konsu-

mentkreditlagen (2010:1846) har den utformning som framgår av bilaga II till
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014
om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av
direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i
den ursprungliga lydelsen (bolånedirektivet).

I det standardiserade EU-faktabladet avses med ansvarsförbindelse eller

garanti ett kreditavtal som tjänar som garanti för en annan separat men anknu-
ten transaktion, där det kapital som säkrats med fast egendom endast utnyttjas
när det inträffar en händelse eller händelser som särskilt anges i avtalet.

Finansinspektionen är den myndighet som får utforma en jämförelseränta

enligt avsnitten 4.2 och 6.4 i del B i det standardiserade EU-faktabladet.

Beräkning av effektiv ränta

2 §

Den effektiva räntan vid bostadskrediter enligt konsumentkreditlagen

(2010:1846) ska beräknas i enlighet med den matematiska formel som anges i
del I av bilaga I till bolånedirektivet.

3 §

För beräkningen av den effektiva räntan ska kreditkostnaden bestäm-

mas. När kreditkostnaden bestäms enligt denna paragraf ska inte sådana av-
gifter tas med som ska betalas av konsumenten på grund av att en skyldighet
enligt bostadskreditavtalet inte har fullgjorts. Som en del av kreditkostnaden
ska anses kostnader för öppnande och hantering av ett konto för registrering
av utnyttjade krediter och gjorda betalningar, kostnader för användning av ett
betalningsmedel anknutet till kontot samt andra kostnader för betalningar
över kontot, om öppnande eller hantering av ett konto är obligatoriskt för att

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om
konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven
2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga
lydelsen.

SFS 2016:1034

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1034

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

få bostadskrediten eller för att få den på de villkor som angetts i marknads-
föring.

4 §

Vid beräkningen av den effektiva räntan ska det antas att bostadskredi-

ten gäller under den tid som har avtalats och att avtalsparterna fullgör sina
skyldigheter enligt de villkor och vid de tidpunkter som anges i kreditavtalet.

Om kreditavtalet innehåller villkor som tillåter ändringar av krediträntan

eller avgifter, som inte kan förutses när den effektiva räntan beräknas, ska
krediträntan och avgifterna antas vara fasta och gälla tills bostadskrediten
löper ut.

Härutöver ska de antaganden beaktas som anges i del II av bilaga I till bo-

lånedirektivet.

5 §

För en bostadskredit där en bunden kreditränta bestäms för en inledande

period av minst fem år, vid vars utgång förhandlingar sker om krediträntan för
att fastställa en ny bunden ränta för ytterligare en period, ska beräkningen av
den ytterligare effektiva ränta som ges som exempel i det standardiserade EU-
faktabladet endast avse den inledande perioden med bunden ränta och baseras
på antagandet att det utestående kapitalet återbetalas vid utgången av perio-
den med bunden kreditränta.

6 §

Om det enligt bostadskrediten tillåts variationer i krediträntan, ska kon-

sumenten genom det standardiserade EU-faktabladet informeras om den på-
verkan som variationerna kan ha på vilka belopp som ska betalas och på den
effektiva räntan. Detta ska ske genom att konsumenten lämnas uppgift om
ytterligare en effektiv ränta som exemplifierar de risker som en väsentlig ök-
ning av krediträntan kan medföra. Om det inte finns något tak för kredit-
räntan, ska denna information åtföljas av en varning som betonar att den
totala kreditkostnaden för konsumenten, som framgår av den effektiva räntan,
kan komma att ändras.

Första stycket gäller inte kreditavtal som avses i 5 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)