SFS 2016:1035 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

161035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

13 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8–11, 14 eller 15 kap.

brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69) eller lagen (2014:307) om
straff för penningtvättsbrott ska, om brotten lett till någon annan påföljd än
penningböter, lämnas ut om det begärs av

1. Finansinspektionen, för utredning i ärenden om
a) lämplighetsprövning av fysisk person som anmält verksamhet enligt

lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet,

b) lämplighetsprövning av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkstäl-

lande direktör och ställföreträdare för verkställande direktör i banker, börser,
clearingorganisationer, fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfon-
der, försäkringsföretag, institut för elektroniska pengar, kreditmarknadsföre-
tag, värdepappersbolag, juridiska personer som anmält verksamhet enligt
lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och företag
som avser att driva eller driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlå-
ningsverksamhet, lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkre-
diter eller lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, i fråga om
den som ärendet gäller,

c) större ägare i bankaktiebolag, börser, clearingorganisationer, fondbolag,

förvaltare av alternativa investeringsfonder, försäkringsaktiebolag, institut för
elektroniska pengar, kreditmarknadsföretag, medlemsbanker, värdepappers-
bolag, juridiska personer som anmält verksamhet enligt lagen om anmäl-
ningsplikt avseende viss finansiell verksamhet och företag som avser att driva
eller driver verksamhet enligt lagen om inlåningsverksamhet, lagen om viss
verksamhet med konsumentkrediter eller lagen om verksamhet med bostads-
krediter, i fråga om den som ärendet gäller, samt

2. Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller god-
känna.

I fråga om europabolag och europakooperativ tillämpas vad som sägs i för-

sta stycket 1 b om styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på ledamöter och
suppleanter i lednings-, förvaltnings- eller tillsynsorganet.

1 Senaste lydelse 2014:398.

SFS 2016:1035

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1035

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges

i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas ut till en myndighet som har rätt att få uppgifter ur be-
lastningsregistret enligt denna paragraf.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)