SFS 2016:1037 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

161037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 4 § förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen ska ha följande lydelse.

4 §

2

Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ska skötas av behörig myn-

dighet enligt

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den

27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som
ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av så-
dana regler som myndigheten har tillsyn över,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande, och

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni

2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument
och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om
ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr
596/2014.

Myndigheten ska vara behörig myndighet och kontaktpunkt enligt Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om kon-
sumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven
2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ur-
sprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om
konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven
2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga
lydelsen.

2 Senaste lydelse 2016:842.

SFS 2016:1037

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016