SFS 2016:1038 Förordning om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

161038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:607) med
instruktion för Konsumentverket;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 3 § förordningen (2009:607) med instruktion

för Konsumentverket ska ha följande lydelse.

3 §

2

Myndigheten ska därutöver

1. bevaka och analysera marknaderna ur ett konsumentperspektiv samt vid

behov vidta eller föreslå åtgärder,

2. bevaka konsumenters möjligheter att agera på ett ur miljösynpunkt håll-

bart sätt,

3. med utbildning och information stödja kommunernas konsumentverk-

samhet i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning,

4. vara kontaktmyndighet för svenska myndigheters samarbete med myn-

digheter inom EES och med Europeiska kommissionen i konsumentrelaterade
frågor som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om
elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

5. vara kontaktmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de natio-
nella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen,

6. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt samma för-

ordning, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har till-
syn över,

7. bistå konsumenter vid gränsöverskridande tvister samt samarbeta och

utbyta information med alternativa tvistlösningsorgan enligt artikel 14 res-
pektive 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den
21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring
av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG, i den ursprungliga
lydelsen,

8. vara kontaktpunkt för tvistlösning online enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013 om tvistlösning
online vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004
och direktiv 2009/22/EG, och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om
konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven
2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ursprungliga
lydelsen.

2 Senaste lydelse 2015:740.

SFS 2016:1038

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1038

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

9. fullgöra de skyldigheter som en behörig myndighet har enligt Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om kon-
sumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven
2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010, i den ur-
sprungliga lydelsen, inom ramen för sin befogenhet och i fråga om efterlevna-
den av sådana regler som myndigheten har tillsyn över.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Mikael Pauli
(Finansdepartementet)