SFS 2016:1039 Förordning om ändring i förordningen (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter

161039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1855) om
beräkning av effektiv ränta vid
konsumentkrediter;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1855) om beräkning

av effektiv ränta vid konsumentkrediter

1

dels att nuvarande 1�3 §§ ska betecknas 2�4 §§,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 §, av följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om beräkning av effektiv

ränta enligt konsumentkreditlagen (2010:1846).

Förordningen gäller inte bostadskrediter enligt konsumentkreditlagen. Be-

stämmelser om beräkning av den effektiva räntan vid sådana konsument-
krediter finns i förordningen (2016:1034) om standardiserat EU-faktablad och
beräkning av effektiv ränta vid bostadskrediter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av
2 § 2013:767
3 § 2012:615.

SFS 2016:1039

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016