SFS 2016:1040 Förordning om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten

161040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:977) med
instruktion för Valmyndigheten;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:977) med instruk-

tion för Valmyndigheten

1

dels att nuvarande 11 § ska betecknas 13 §,
dels att rubriken närmast före nuvarande 11 § ska sättas närmast före den

nya 13 §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 och 12 §§, och närmast före

11 och 12 §§ två nya rubriker av följande lydelse.

Årlig redogörelse

11 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse
till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret och om kost-
naderna för verksamheten. Eventuella förändringar av kostnaderna ska förkla-
ras. Vidare ska myndigheten senast den 1 mars varje år lämna ett budget-
underlag till regeringen. Budgetunderlaget ska innehålla myndighetens för-
slag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
inte tillämpas på myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2016:102.

SFS 2016:1040

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:977) med
instruktion för Valmyndigheten;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:977) med instruk-

tion för Valmyndigheten

1

dels att nuvarande 11 § ska betecknas 13 §,
dels att rubriken närmast före nuvarande 11 § ska sättas närmast före den

nya 13 §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 och 12 §§, och närmast före

11 och 12 §§ två nya rubriker av följande lydelse.

Årlig redogörelse

11 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse
till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret och om kost-
naderna för verksamheten. Eventuella förändringar av kostnaderna ska förkla-
ras. Vidare ska myndigheten senast den 1 mars varje år lämna ett budget-
underlag till regeringen. Budgetunderlaget ska innehålla myndighetens för-
slag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande budgetåren.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
inte tillämpas på myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2016:102.

SFS 2016:1040

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016