SFS 2016:1041 Förordning om plastbärkassar

161041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om plastbärkassar;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

– 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 6 och 7 §§, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Förordningens syfte och tillämpningsområde

2 §

Förordningen innehåller bestämmelser om skyldighet att informera och

rapportera om plastbärkassar och deras miljöpåverkan i syfte att minska för-
brukningen av sådana kassar och därmed minska nedskräpning och främja ett
mer effektivt resursutnyttjande.

3 §

Förordningen gäller inte bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikro-

meter och

1. behövs av hygienskäl, eller
2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lös-

vikt.

4 §

I förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar finns

ytterligare bestämmelser som gäller plastbärkassar.

Ordförklaringar

5 §

I denna förordning avses med

bärkasse: påse som tillhandahålls för att konsumenter ska kunna packa och

bära varor från den plats där varorna tillhandahålls och som inte är avsedd för
varaktigt bruk,

plast: en polymer i den mening som avses i artikel 3.5 i Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv
1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kom-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om
ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plast-
bärkassar, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:1041

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1041

missionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG, som kan ha tillförts tillsatser eller andra ämnen,

plastbärkasse: bärkasse som består av plast,
tjock plastbärkasse: plastbärkasse vars vägg är 50 mikrometer eller tjock-

are, och

tunn plastbärkasse: plastbärkasse vars vägg är tunnare än 50 mikrometer.

Information för minskad förbrukning

6 §

Den som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller plastbärkassar till

konsumenter ska informera om

1. plastbärkassars miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbruk-

ning av plastbärkassar, och

2. åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen.
Informationsskyldigheten gäller inte bärkassar som tillhandahålls på dis-

tans.

Uppgifter om tillverkning och införsel

7 §

Den som yrkesmässigt tillverkar plastbärkassar eller för in plastbär-

kassar till Sverige ska senast den 31 mars varje år lämna uppgift till Natur-
vårdsverket om hur många tunna och hur många tjocka plastbärkassar som
tillverkades eller fördes in och var avsedda för den svenska marknaden under
det närmast föregående kalenderåret.

8 §

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om uppgiftsskyldig-

heten.

Bevakning av att förbrukningen minskar

9 §

Naturvårdsverket ska med utgångspunkt i de uppgifter som lämnas

enligt 7 § bevaka att förbrukningen av plastbärkassar minskar och att förbruk-
ningen av tunna plastbärkassar inte överskrider 90 kassar per person och år
senast den 31 december 2019 och 40 kassar per person och år senast den
31 december 2025.

Om Naturvårdsverket bedömer att förbrukningen av plastbärkassar inte

minskar eller att förbrukningen av tunna plastbärkassar kommer att över-
skrida de nivåer som anges i första stycket, ska Naturvårdsverket föreslå
ändamålsenliga åtgärder till regeringen.

1. Denna förordning träder i kraft den 13 december 2016.
2. Bestämmelsen i 6 § tillämpas första gången på kassar som tillhandahålls

efter den 31 maj 2017.

3. Bestämmelsen i 7 § tillämpas första gången på kassar som tillverkas

eller förs in under kalenderåret 2017.

background image

3

SFS 2016:1041

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016