SFS 2016:1042 Förordning om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

161042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:974) med
instruktion för Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:974) med instruk-

tion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 a och 10 a §§, och närmast före

10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 §

SMHI ska bedriva tillämpad forskning och utveckling inom sitt verk-

samhetsområde.

5 a §

SMHI ska driva ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Anställning som professor

10 a §

SMHI får anställa en forskare som professor inom vart och ett av

områdena meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi.

Generaldirektören beslutar om anställning som professor. Bestämmelserna

i 4 kap. 3 och 6 §§ högskoleförordningen (1993:100) om behörighet, bedöm-
ningsgrunder och sakkunnigbedömning ska tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:1042

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;