SFS 2016:1044 Förordning om arbetstid vid inlandssjöfart

161044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om arbetstid vid inlandssjöfart;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver följande

1.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

– 8 § andra stycket lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart i fråga

om 3 §,

– 14 § andra stycket lagen om arbetstid vid inlandssjöfart i fråga om 5 §,
– 16 § lagen om arbetstid vid inlandssjöfart i fråga om 7–12 §§, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §

Uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:960)

om arbetstid vid inlandssjöfart.

Vilodagar

3 §

Om en arbetstagare enligt tjänstgöringsplanen har högst samma antal

arbetsdagar som vilodagar, ska ett visst antal sammanhängande arbetsdagar
omedelbart följas av samma antal sammanhängande vilodagar. Undantag från
detta lägsta antal sammanhängande vilodagar får göras om

1. den övre gränsen på 31 arbetsdagar i följd enligt 8 § lagen (2016:960)

om arbetstid vid inlandssjöfart inte överstigs,

2. det lägsta tillåtna antalet sammanhängande vilodagar enligt andra

stycket beviljas i omedelbar anslutning till de sammanhängande arbets-
dagarna, och

3. den förlängda eller utbytta perioden av arbetsdagar utjämnas inom

beräkningsperioden.

Om en arbetstagare enligt tjänstgöringsplanen har fler arbetsdagar än vilo-

dagar, ska det lägsta tillåtna antalet sammanhängande vilodagar som följer
omedelbart på ett visst antal sammanhängande arbetsdagar, vara

– för den första till tionde arbetsdagen i en sammanhängande period,

0,2 vilodagar per arbetsdag,

1 Jfr rådets direktiv 2014/112/EU av den 19 december 2014 om genomförande av det
europeiska avtal om arbetstidens förläggning i vissa avseenden vid transporter på inre
vattenvägar, som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organi-
sation (ESO) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), i den ursprungliga
lydelsen.

SFS 2016:1044

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1044

– för den elfte till tjugonde arbetsdagen i en sammanhängande period,

0,3 vilodagar per arbetsdag,

– för den tjugoförsta till trettioförsta arbetsdagen i en sammanhängande

period, 0,4 vilodagar per arbetsdag.
Delar av intjänade vilodagar ska i denna beräkning läggas till det lägsta
tillåtna antalet sammanhängande vilodagar och endast beviljas som hela vilo-
dagar.

Beräkning av den genomsnittliga arbetstiden

4 §

Vid beräkning av den genomsnittliga arbetstiden per vecka under beräk-

ningsperioden enligt 4 § lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart ska
beviljade perioder av årlig betald semester inte inkluderas eller vara neutrala.
Detsamma gäller för sjukfrånvaro och för viloperioder som följer av lagstad-
gade helgdagar.

Hälsoundersökningens innehåll

5 §

Vid den hälsoundersökning som avses i 14 § lagen (2016:960) om

arbetstid vid inlandssjöfart ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de symtom
eller sjukdomar som skulle kunna bero på arbete ombord med minimal dygns-
vila eller lägsta antal vilodagar.

Registrering av arbetstid och viloperioder

6 §

Följande uppgifter ska registreras enligt 13 § lagen (2016:960) om

arbetstid vid inlandssjöfart:

– fartygets namn och europeiska identifieringsnummer,
– arbetstagarens namn,
– den ansvariga befälhavarens namn,
– datum,
– angivande av om det aktuella datumet är arbets- eller vilodag, och
– dygnsarbetstidens eller dygnsvilans början och slut.

Sanktionsavgift

Överträdelser som ska föranleda sanktionsavgift

7 §

Sanktionsavgift ska tas ut av

1. befälhavaren eller den som befälhavaren har utsett och av arbetsgivare

som inte fullgör skyldigheterna enligt 13 § lagen (2016:960) om arbetstid vid
inlandssjöfart,

2. befälhavaren eller den som befälhavaren har utsett och av arbetsgivare

och arbetstagare som vid eller inför registrering, granskning och godkännande
av arbetstid och viloperioder enligt 13 § lagen om arbetstid vid inlandssjöfart
eller vid tillsyn lämnar oriktig eller vilseledande uppgift om arbetstid eller
viloperioder,

3. befälhavaren eller den som trätt i befälhavarens ställe om denne använ-

der en arbetstagare till fartygsarbete i strid mot lagen om arbetstid vid
inlandssjöfart,

background image

3

SFS 2016:1044

4. redaren eller den som i redarens ställe tar befattning med ett fartyg där

arbetstagare används i strid med denna lag eller föreskrifter som har medde-
lats med stöd av lagen, om han eller hon känt till eller bort känna till den
otillåtna användningen,

5. arbetsgivare som inte erbjuder alla arbetstagare årlig hälsoundersökning

i enlighet med 14 § lagen om arbetstid vid inlandssjöfart.

Prövningsmyndighet och avgiftens storlek m.m.

8 §

Transportstyrelsen prövar frågor om sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften ska betalas in till Transportstyrelsen, men tillfaller sta-

ten.

9 §

Sanktionsavgift ska tas ut med ett belopp om lägst 200 kronor och högst

4 000 kronor för varje berörd arbetstagare.

10 §

Transportstyrelsen får sätta ned eller avstå från att ta ut en sanktionsav-

gift om det finns särskilda skäl.

11 §

Sanktionsavgift får tas ut endast om den som anspråket riktas mot har

getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att ta ut av-
gift uppfylldes.

Preskription

12 §

En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verk-

ställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft.

Bemyndigande

13 §

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställig-

heten av lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart och föreskrifter om
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

14 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016