SFS 2016:1045 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

161045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
dels att 4 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 8 a §, av följande lydelse.

4 kap.

1 §

1

Med fiskefartyg, handelsfartyg, traditionsfartyg, höghastighetsfartyg,

snabba fartyg, inre fart, närfart, godkänd utbildning och IGF-koden förstås
detsamma som i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.

8 a §

Befälhavare, maskinbefäl och varje person med direkt ansvar för sköt-

sel och handhavande av bränsle och bränslesystem på fartyg som omfattas av
IGF-koden ska ha certifikat för avancerad tjänstgöring på fartyg som omfattas
av IGF-koden. Annan personal med särskilda säkerhetsuppgifter i anslutning
till skötsel, handhavande eller nödåtgärder i förhållande till bränslet på fartyg
som omfattas av IGF-koden ska ha certifikat för grundläggande tjänstgöring
på fartyg som omfattas av IGF-koden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:192.

SFS 2016:1045

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016