SFS 2016:1046 Förordning om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

161046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1533) om
behörigheter för sjöpersonal;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2011:1533) om behörig-

heter för sjöpersonal

dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 11 a och 11 b §§, av föl-

jande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en

ny punkt, 12, av följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse

som anges nedan.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU av den 21 november 2012 om
ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk.

2 Senaste lydelse 2015:193.

Beteckning

Betydelse

Höghastighetsfartyg

Fartyg som används för handelssjöfart
och som kan uppnå en fart i meter per
sekund som uppgår till eller överstiger
3,7

∇0.1667, där ∇ är deplacement (m3)

vid konstruktionsvattenlinjen

IGF-koden

International Code of Safety for Ships
using Gases or other Low flashpoint
Fuels

Kvalificerad verkstadstjänstgöring

Verkstadstjänstgöring som omfattar:

1. tillverkning, reparation eller mon-

tering av framdrivningsmaskineri för
fartyg om minst 400 kW,

2. tjänstgöring som reparatör i ma-

skinutrymmen på fartyg med minst
1 500 kW maskinstyrka, eller

SFS 2016:1046

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1046

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

4 kap.

11 a §

För att få certifikat för grundläggande tjänstgöring på fartyg som

omfattas av IGF-koden ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning och ha fullgjort godkänd utbildning i

brandskydd, eller

2. ha ett certifikat eller en specialbehörighet för gaslasthantering.

11 b §

För att få certifikat för avancerad tjänstgöring på fartyg som omfattas

av IGF-koden ska sökanden

1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. efter att ha fått grundläggande certifikat för tjänstgöring på fartyg som

omfattas av IGF-koden ha fullgjort minst en månads sjötjänstgöring som
inkluderat minst tre bunkringsoperationer på fartyg som omfattas av IGF-
koden eller fartyg som drivs av bränslen som omfattas av IGF-koden, varav
två bunkringsoperationer får ersättas med godkänd simulatorövning inom ut-
bildningen enligt 1.

Certifikat enligt första stycket kan även den få som har en giltig special-

behörighet för gaslasthantering och

1. uppfyller bunkringskraven enligt första stycket 2, alternativt har deltagit

i minst tre lastnings- eller lossningsoperationer på gastankfartyg, och

2. har fullgjort minst tre månaders sjötjänstgöring de senaste fem åren på
a) fartyg som omfattas av IGF-koden,
b) tankfartyg som fraktar bränsle som omfattas av IGF-koden, eller
c) fartyg som drivs med gas eller bränsle med låg flampunkt så som det

definieras i IGF-koden.

12. Sådana behörighetsbevis och certifikat som har obegränsad giltighets-

tid som har utfärdats enligt förordningen (2007:237) om behörigheter för sjö-
personal eller enligt äldre bestämmelser är från och med den 1 januari 2017
inte giltiga för tjänstgöring i vidare fart än inre fart.

Första stycket gäller inte certifikat som avses i 3 kap. 1 och 2 §§ (GOC-cer-

tifikat och ROC-certifikat) och inte heller bevis om behörighet som eldare
enligt 3 kap. 25 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

3. tjänstgöring i maskinverkstad på

Försvarsmaktens fartyg med minst
1 500 kW maskinstyrka