SFS 2016:1047 Förordning om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

161047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:145) med
instruktion för Tillväxtverket;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:145) med instruk-

tion för Tillväxtverket

dels att 3, 6–8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 och 11 §§, av följande ly-

delse.

3 §

1

Tillväxtverket ska

1. på ett enkelt, behovsanpassat och samordnat sätt erbjuda myndighets-

information som är relevant för företagen och även vägleda blivande och
redan etablerade företagare till information hos andra offentliga aktörer som
främjar företagsutveckling,

2. pröva frågor om vissa regionala företagsstöd och svara för information

till företag om regionala företagsstöd samt ansvara för att samordna, förmedla
kunskap till och stödja aktörer som beviljar regionala företagsstöd,

3. delta i, samordna och följa upp strategier och program inom det regio-

nala tillväxtarbetet,

4. förmedla kunskap till andra myndigheter, regionalt utvecklingsansvariga

och andra relevanta aktörer om näringslivsutveckling, hållbar regional tillväxt
samt hållbart nationellt och regionalt tillväxtarbete inklusive tillgänglighet till
kommersiell och offentlig service,

5. ta fram beskrivningar och analyser av hushållens och företagens tillgång

till grundläggande betaltjänster som ska ligga till grund för regionala kart-
läggningar och för beslut enligt förordningen (2014:139) om statligt stöd till
tillhandahållare av grundläggande betaltjänster,

6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den offi-

ciella statistiken, i fråga om inkvarteringsstatistik,

7. ansvara för förvaltning och utveckling av system och verktyg, inklusive

databaser, för tillgänglighetsanalyser respektive för regionala analys- och
prognossystem,

8. ansvara för kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och sam-

ordning inom turism,

9. vara huvudansvarigt i Sverige för EU:s program för företagens konkur-

renskraft och små och medelstora företag och samordna det svenska nätverket

1 Senaste lydelse 2014:43.

SFS 2016:1047

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1047

inom Enterprise Europe Network samt vara kontaktpunkt enligt Small Busi-
ness Act,

10. informera om EU:s statsstödsregler på lokal, regional och nationell

nivå samt, i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska kom-
missionen gör kontrollbesök som gäller statligt stöd,

11. främja svenskt deltagande och bistå Regeringskansliet i internationellt

samarbete inom sitt verksamhetsområde,

12. tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem som uppfyl-

ler nationella krav och kraven i enlighet med EU:s-regelverk,

13. för företag tillgängliggöra information inom miljöteknikområdet och

ansvara för förvaltningen av den databas över svenska miljöteknikföretag och
den karta över svenska referensanläggningar som tagits fram inom ramen för
Sveriges miljöteknikråds kommittéuppdrag, och

14. vara ansvarig myndighet för att vidareutveckla och förvalta den elek-

troniska kontaktpunkten för tjänsteleverantörer enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den
inre marknaden, i den ursprungliga lydelsen, och, tillsammans med berörda
myndigheter, säkerställa att kontaktpunkten fungerar enligt lagen
(2009:1079) om tjänster på den inre marknaden och förordningen
(2009:1078) om tjänster på den inre marknaden.

6 §

2

Tillväxtverket ska, för programperioden 2014–2020, vara förvaltande

och attesterande myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings-
fonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska
havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr
1083/2006, för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella
regionalfondsprogrammet inom målet Investeringar för tillväxt och syssel-
sättning samt för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet Euro-
peiskt territoriellt samarbete.

Myndigheten ska vidare
1. verka för att samordna genomförandet av de regionala strukturfondspro-

grammen med genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet,

2. bistå övervakningskommittéerna för de regionala strukturfondsprogram-

men och det nationella regionalfondsprogrammet och offentliggöra en för-
teckning över respektive kommittés medlemmar,

3. svara för information om genomförandet av programmen för territoriellt

samarbete,

4. vara sekretariat för den nationella kommitté som, inom ramen för det

transnationella strukturfondsprogrammet för Östersjöregionen inom målet
Europeiskt territoriellt samarbete, har till uppgift att skapa regional förankring
och inhämta regional kunskap inför beslut som rör stöd,

5. vara nationell kontaktpunkt för strukturfondsprogrammen Espon och

Urbact inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, och

2 Senaste lydelse 2015:583.

background image

3

SFS 2016:1047

6. svara för kontroller i de territoriella programmen i enlighet med vad som

framgår av förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

7 §

3

Tillväxtverket ska samverka med andra berörda nationella, regionala

och lokala aktörer med uppgift att skapa förutsättningar för hållbar närings-
livsutveckling, innovationer och internationalisering.

Tillväxtverket ska också föra en dialog med Myndigheten för tillväxtpoli-

tiska utvärderingar och analyser och berörda användare när det gäller utveck-
ling och användning av databaser, analysverktyg och statistik samt när den
myndigheten ska utvärdera uppdrag som Tillväxtverket genomför. Tillväxt-
verket ska ansvara för stöd-, utbildnings- och informationsinsatser till använ-
darna av regionala analys- och prognossystem inklusive databaser.

Tillväxtverket ska även tillgängliggöra data och erbjuda stöd när det gäller

statistiska bearbetningar till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser.

Tillväxtverket ska rapportera uppgifter till Myndigheten för tillväxtpoli-

tiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för statligt företagsstöd
(MISS) i en ändamålsenlig omfattning och utformning.

8 §

4

Tillväxtverket ska genomföra analyser för kunskapsutveckling och

lärande samt uppföljningar inom näringspolitiken och för hållbar tillväxt och
utveckling i gles- och landsbygder, små och medelstora städer samt storstads-
områden, inklusive tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för
företag och medborgare i serviceglesa områden. Analysarbetet ska innefatta
stöd till aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Analyserna ska ligga till
grund för förslag till insatser inom myndighetens verksamhetsområde samt
till omprioritering och effektivisering av dessa insatser.

Myndigheten ska även genomföra kontroll av utbetalda medel avseende

regionala företagsstöd och programverksamhet.

10 §

5

Tillväxtverket ska årligen till Regeringskansliet i en rapport uppdatera

och kommentera de indikatorer som används i budgetpropositionen inom ut-
giftsområde 19 Regional tillväxt för att följa utvecklingen i landets regioner.

11 §

6

Tillväxtverket får inom sitt verksamhetsområde bedriva egen forsk-

ning utifrån statistiskt material.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:43.

4 Senaste lydelse 2014:43.

5 Tidigare 10 § upphävd genom 2014:43.

6 Tidigare 11 § upphävd genom 2014:43.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016