SFS 2016:1048 Förordning med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

161048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har till

uppgift att utveckla och tillhandahålla kvalificerade kunskapsunderlag för till-
växtpolitiken, genom att genomföra, främja och stödja framtagandet av utvär-
deringar och analyser. Myndigheten ska utifrån olika perspektiv utvärdera,
analysera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och
regional tillväxt och näringslivsutveckling. Myndigheten ska ta fram besluts-
underlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivise-
ring av de statliga åtgärderna samt, om det är relevant, peka på viktigare mål-
konflikter.

Myndigheten ska särskilt fokusera på samlade effekter av tillväxt- och

näringspolitiska insatser.

2 §

Myndigheten ska utifrån olika perspektiv identifiera hinder för och före-

slå åtgärder som kan bidra till näringslivsutveckling och hållbar tillväxt i alla
delar av landet.

3 §

Myndigheten ska utveckla utvärderings- och analysmetoder inom sitt

verksamhetsområde.

4 §

Myndigheten ska bedriva omvärldsanalys i syfte att stärka sitt utvärde-

rings- och analysarbete.

5 §

Myndigheten får vid behov upphandla utvärderingar och analyser från

andra aktörer och samverka med andra forsknings- och kunskapsmiljöer.

6 §

Myndigheten ska i sitt utvärderingsarbete särskilt belysa effekter för

kvinnor respektive män och i övrigt utforma kunskapsunderlag med ett jäm-
ställdhetsperspektiv.

7 §

Myndigheten ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för att det gene-

rationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fast-
ställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

SFS 2016:1048

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1048

Myndighetens ansvar omfattar uppföljning och analys av näringslivets

miljöarbete och hur arbetet med att nå miljökvalitetsmålen påverkar närings-
livets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsver-

ket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

8 §

Myndigheten svarar för officiell statistik enligt förordningen (2001:100)

om den officiella statistiken.

Myndigheten ska även ansvara för sammanställning och redovisning av

riskkapitalstatistik samt för insamling, förvaltning och utveckling av olika
former av mikrodata när det gäller näringspolitiska insatsers innehåll och ut-
fall.

9 §

Myndigheten ska administrera den rapportering och det offentlig-

görande som följer av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd.
Myndigheten ska även tillhandahålla den övergripande webbplats som an-
vänds för offentliggörande och information av statligt stöd på nationell nivå.

10 §

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Regeringskans-

liet i arbetet inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD).

11 §

Myndigheten ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten

disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag och medborgare.

12 §

Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde bedriva egen forskning

utifrån statistiskt material.

13 §

Myndigheten ska senast den 1 februari varje år i en utvärderings- och

analysplan ange vilken huvudsaklig inriktning verksamheten ska ha under
året.

14 §

Myndigheten ska bidra med statistiskt material och aktivt sprida kun-

skap och erfarenheter från samt resultat av sina utvärderingar och analyser till
myndigheter och andra intressenter.

Samverkan

15 §

Myndigheten ska samverka med berörda aktörer när det gäller doku-

mentation och utformning av insatser i syfte att dessa ska vara möjliga att ut-
värdera. Detta innefattar även uppgifter avsedda för myndighetens mikrodata-
bas för statliga företagsstöd (MISS) som berörda aktörer ska rapportera till i
en ändamålsenlig omfattning och utformning.

Myndigheten ska i sin utvärderande verksamhet föra en dialog med de

genomförandemyndigheter som kan komma att beröras av verksamheten.

Ledning

16 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

background image

3

SFS 2016:1048

Särskilt organ

17 §

Vid myndigheten finns ett vetenskapligt råd. Rådet har till uppgift att

bistå myndigheten i vetenskapliga frågor om metoder och kvalitet i myndig-
hetens verksamhet. Det vetenskapliga rådet består av myndighetens chef, som
är ordförande, och högst fem andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

18 §

Generaldirektören är myndighetschef.

19 §

Regeringen utser ledamöterna i det vetenskapliga rådet.

Personalansvarsnämnd

20 §

Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpning av viss förordning

21 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

22 §

Myndigheten får utföra uppdrag åt andra under förutsättning att det

inte påverkar förtroendet för myndighetens självständiga ställning. För upp-
drag åt andra än regeringen ska avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191)
tas ut.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:146) med instruktion

för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016