SFS 2016:1049 Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

161049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1162) med
instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1162) med instruk-

tion för Myndigheten för yrkeshögskolan

dels att 9 och 10 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 §, och närmast före 7 § en ny

rubrik av följande lydelse.

Statistik

7 §

1

Myndigheten ska när det gäller myndighetens ansvarsområde

1. framställa statistik,
2. till statistikansvariga myndigheter årligen lämna de uppgifter som

behövs för framställning av statistik om utbildningar, och

3. till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den

2 maj lämna en samlad redovisning med tidsserier av kommenterad statistik
för utbildningar och med en analys och bedömning av utvecklingen.

De uppgifter som avses i första stycket 2 ska lämnas vid den tidpunkt och

på det sätt som myndigheterna kommer överens om.

All individbaserad statistik som myndigheten redovisar ska vara uppdelad

på kön och ålder, om det inte finns särskilda skäl som talar mot det.

9 §

2

Myndigheten ska

1. svara för uppföljning av användningen av stöd och annan uppföljning

inom sitt ansvarsområde, och

2. vara den nationella samordningspunkten för den europeiska referens-

ramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications
Framework (EQF).

10 a §

3

Myndigheten ska vid behov samråda med Folkbildningsrådet när

det gäller myndighetens uppgifter i fråga om tolkutbildningar.

Myndigheten ska samråda med Statens skolverk, Statens skolinspektion

samt Universitets- och högskolerådet när det gäller tillämpningen av olika
EU-verktyg för exempelvis utveckling av yrkesutbildning och mobilitet.

1 Tidigare 7 § upphävd genom 2012:644.

2 Senaste lydelse 2014:1004.

3 Senaste lydelse 2012:141.

SFS 2016:1049

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1049

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)