SFS 2016:1051 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

161051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1 att

punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2010:2020) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

3.

2 De äldre bestämmelserna om grundläggande behörighet ska fortsätta att

gälla för den som senast den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt
nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller som senast
den 1 juli 2020 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2015:389.

SFS 2016:1051

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;