SFS 2016:1052 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

161052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1108) om vuxenut-

bildning

1

dels att 2 kap. 20 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 20 a § ska utgå,
dels att 2 kap. 12 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha föl-

jande lydelse.

2 kap.

12 §

2

För kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska det

finnas en kursplan. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva
planera undervisningen. Av kursplanen ska kunskapskraven för varje kurs
framgå.

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om kursplanen.

4.

3 Elever som har påbörjat kurser, delkurser eller projektarbeten enligt

någon av de förordningar som avses i 1 a–d före den 1 juli 2012 eller enligt
gymnasieförordningen (1992:394) före den 1 juli 2011, och som vill fortsätta
eller återuppta studierna inom vuxenutbildningen efter utgången av juni 2012
och vilkas påbörjade utbildning inte erbjuds enligt denna förordning, ska full-
följa utbildningen enligt de föreskrifter som gäller för utbildning som
påbörjas efter utgången av juni 2012. För dessa elever får gymnasieexamen
utfärdas om de uppfyller de villkor som ställs i denna förordning. I en sådan
examen får betyg som är satta före den 1 juli 2012 ingå om Statens skolverk
har meddelat föreskrifter om det med stöd av punkt 6. Betygen ska i sådana
fall omvandlas enligt följande.

– Mycket väl godkänt ska motsvara A,
– Väl godkänt ska motsvara C,
– Godkänt ska motsvara E, och
– Icke godkänt ska motsvara F.

1 Senaste lydelse av
2 kap. 20 a § 2016:458
rubriken närmast före 2 kap. 20 a § 2016:458.

2 Senaste lydelse 2016:458.

3 Senaste lydelse 2015:247.

SFS 2016:1052

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1052

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Betygen ska anges i examensbeviset med betygsstegen A–F och kurser ska

anges enligt ämnesplanerna.

Om en elev har ett eller flera betyg som är satta före den 1 juli 2012, varav

ett eller flera inte kan omvandlas eller vilkas omvandling skulle innebära en
nackdel för eleven, får rektorn besluta om att utfärda slutbetyg från gymnasial
vuxenutbildning om eleven uppfyller de villkor för ett sådant slutbetyg som
ställs i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. I slutbety-
get får då betyg som är satta på kurser enligt ämnesplaner ingå. Slutbetyg från
gymnasial vuxenutbildning får utfärdas senast den 1 juli 2020.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)