SFS 2016:1054 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

161054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift ska ha följande lydelse.

3 §

2

Allmän löneavgift tas ut med 10,72 procent av underlaget och tillfaller

staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan er-

sättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2016.

3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 §

som uppbärs efter den 31 december 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl
före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så
stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Senaste lydelse 2015:774.

SFS 2016:1054

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016