SFS 2016:1059 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

161059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § revisionslagen (1999:1079) ska

ha följande lydelse.

12 §

2

En revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och eko-

nomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av före-
tagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget.

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i
1. ett handelsbolag som en eller flera juridiska personer är delägare i,
2. ett hypoteksinstitut som är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt

lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. en gruppering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt
samarbete (EGTS),

4. ett konsortium enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni

2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forsk-
ningsinfrastruktur (Eric-konsortium), och

5. ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av
den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska
partier och europeiska politiska stiftelser.

I företag som avses i 6 kap. 1 § första stycket 6 eller 7 bokföringslagen

(1999:1078) ska minst en revisor vara auktoriserad revisor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41.

2 Senaste lydelse 2014:1388.

SFS 2016:1059

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016