SFS 2016:1060 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

161060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 2 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 c §, och närmast före 2 kap.

4 c § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

1 §

3

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och
förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt

förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan angivna
paragrafer:

i utlandet delägarbeskattade juridiska personer i 5 kap. 2 a §
ideell förening i 4 c §
industrienhet i 15 §

Ideell förening

4 c §

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser räknas

som ideella föreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2016:887.

SFS 2016:1060

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016