SFS 2016:1062 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

161062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937)

ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

1

Inspektionen för vård och omsorg ska utfärda ett skriftligt bevis när till-

stånd har meddelats. Beviset ska innehålla uppgifter om den juridiska eller
fysiska person som ska bedriva verksamheten, för vilken grupp verksamheten
är godkänd, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas i eller omfattas
av verksamheten, vem som ska förestå verksamheten samt övriga villkor för
tillståndet.

Ett tillstånd ska meddelas tills vidare.
Tillståndet får inte överlåtas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:995.

SFS 2016:1062

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016