SFS 2016:1063 Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

161063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1278) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1991:1278) om kom-

munernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska ha följande ly-
delse.

3 §

1

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska ersätt-

ning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2017 med följande belopp.

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på

uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar
landstingets kostnader för vården.

Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård.

1 Senaste lydelse 2015:752.

Landsting

Kronor per påbörjat vårddygn

Stockholms läns landsting

3 762

Södermanlands läns landsting

2 562

Östergötlands läns landsting

2 346

Jönköpings läns landsting

2 891

Kalmar läns landsting

3 159

Skåne läns landsting

3 652

Hallands läns landsting

4 057

Värmlands läns landsting

2 419

Örebro läns landsting
– för vårdplats på Universitetssjukhuset Örebro

2 553

– för vårdplats på Karlskoga lasarett

2 846

– för vårdplats på Lindesbergs lasarett

2 567

Dalarnas läns landsting

2 740

Gävleborgs läns landsting

2 552

Västernorrlands läns landsting

2 673

Västerbottens läns landsting
– för vårdplats på Lycksele lasarett

3 081

Norrbottens läns landsting

2 978

SFS 2016:1063

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1063

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

4 §

2

Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver

den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och
sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso-
och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat
överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år
2017, lämnas med

a) 5 042 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,
b) 3 638 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och
c) 4 277 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.
Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för

vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp. I
fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst 3 638 kro-
nor för varje vårddygn.

För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av

ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar landsting-
ets kostnader för vården.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar som av-

ser tidigare år.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2015:752.