SFS 2016:1064 Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

161064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1031) med
instruktion för E-hälsomyndigheten;

utfärdad den 17 november 2016

Regeringen föreskriver att 2 och 6 §§ förordningen (2013:1031) med in-

struktion för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för de register som anges i lagen (1996:1156) om receptregister

och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

2. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva

detaljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de förutsättningar för
tillståndet som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5–7 lagen (2009:366) om handel med
läkemedel,

3. vid behov genomföra kontroller av det elektroniska system för direkt-

åtkomst till uppgifter hos myndigheten som en tillståndshavare ska ha enligt
2 kap. 6 § 6 lagen om handel med läkemedel,

4. förmedla ersättning från landstingen till öppenvårdsapoteken enligt vad

som sägs i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. och i
smittskyddsförordningen (2004:255),

5. förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik,
6. tillhandahålla ett system för analys av läkemedelsstatistik,
7. ansvara för ett nationellt register över elektroniska recept för djur,
8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister över läkemedel

samt förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i läkemedelsförmånerna,

9. ansvara för ett nationellt register över sortiments- och leveransinforma-

tion avseende dosdispenserade läkemedel,

10. tillhandahålla ett elektroniskt expertstöd till öppenvårdsapoteken i syfte

att öka säkerheten vid expediering av läkemedelsrecept, och

11. tillhandahålla ett system för förmedling av ansökningar om tillstånd till

försäljning av läkemedel enligt 4 kap. 10 § andra stycket läkemedelslagen
(2015:315).

6 §

2

Myndigheten får på uppdrag av Läkemedelsverket tillhandahålla tek-

nisk drift av Läkemedelsverkets register över motgifter (antidoter).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

1 Senaste lydelse 2016:854.

2 Senaste lydelse 2015:468.

SFS 2016:1064

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1064

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)