SFS 2016:1066 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

161066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FDNJEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FDNJEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FDNJEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FDNJEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FDNJEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:FDNJEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:FDNJEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:FDNJEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:FDNJEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FDNJEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDNJEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FDNJEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FDNJEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FDNJEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:FDNJEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FDNJEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDNJEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:FDNJEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:FDNJEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:FDNJEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:FDNJEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDNJEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:FDNJEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:FDNJEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:FDNJEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:FDNJEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:FDNJEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDNJEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 52 kap. 1, 58, 1517, 19, 2123 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras sju nya paragrafer 52 kap. 18 a18 d, 19 a, 22 a och</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">25 ��, och n�rmast f�re 52 kap. 18 a, 18 b, 18 c, 18 d och 22 a � nya rubriker<br/>av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>52 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I detta kapitel finns best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"> r�tten till bilst�d i 214 ��,<br/> ber�kning av bilst�d i 1522 ��,<br/> funktionskontroll i 22 a �, och<br/> �terbetalning av bilst�d i 2325 ��.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Bilst�d l�mnas inom ramen f�r anslagna medel och i form av</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. grundbidrag,<br/>2. anskaffningsbidrag,<br/>3. till�ggsbidrag,<br/>4. anpassningsbidrag som avser ett fordon, och<br/>5. bidrag f�r k�rkortsutbildning.<br/>Anpassningsbidrag enligt f�rsta stycket 4 l�mnas f�r s�dana �tg�rder som</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">anges i 8 � f�rsta stycket 24.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:683px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Grundbidrag, anskaffningsbidrag och till�ggsbidrag l�mnas endast f�r</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">fordon som anskaffats efter det att ett beslut om r�tt till s�dant bidrag har<br/>meddelats.</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:753px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en f�rs�krad har f�tt grundbidrag, anskaffningsbidrag eller till�ggs-</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">bidrag f�r s�dant bidrag beviljas p� nytt tidigast nio �r efter det senaste beslu-<br/>tet att bevilja n�got av dessa bidrag.</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Nytt bidrag f�r dock l�mnas tidigare om<br/>1. det finns sk�l f�r det fr�n trafiks�kerhetssynpunkt eller medicinsk syn-</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">punkt, eller</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. fordonet har framf�rts minst 18 000 mil sedan grundbidrag, anskaff-</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsbidrag eller till�ggsbidrag senast beviljades.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2016/17:4, bet. 2016/17:SoU3, rskr. 2016/17:44.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1066</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:1066</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Bilst�d l�mnas f�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">1. anskaffning av personbil klass I, motorcykel eller moped,<br/>2. �ndring av ett fordon som avses i 1 och kostnader i samband d�rmed</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">samt justering och reparation av �ndringen,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. anskaffning av en s�rskild anordning p� ett fordon som avses i 1 och</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kostnader i samband d�rmed samt justering och reparation av anordningen,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. kostnader f�r k�rtr�ning som beh�vs f�re och efter s�dana �tg�rder som</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anges i 2 och 3, och kostnader i samband d�rmed, eller</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">5. k�rkortsutbildning i samband med anskaffning av motorfordon.<br/>Vad som avses med personbil klass I, motorcykel och moped anges i lagen</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">(2001:559) om v�gtrafikdefinitioner.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid anskaffning av motorfordon l�mnas grundbidrag med h�gst</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">30 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid anskaffning av motorcykel eller moped l�mnas dock grundbidrag med</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">h�gst 12 000 respektive 3 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Anskaffningsbidrag l�mnas med h�gst 40 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Helt s�dant bidrag l�mnas till den vars �rliga bruttoinkomst understiger</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">121 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Till den vars �rliga bruttoinkomst uppg�r till 121 000 kronor eller mer,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">dock h�gst 210 000 kronor, l�mnas anskaffningsbidrag med h�gst det belopp<br/>som �terst�r efter det att det belopp som anges i 16 � f�rsta stycket har redu-<br/>cerats med 400 kronor f�r varje tusental kronor som inkomsten �verstiger<br/>120 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Till den vars �rliga bruttoinkomst �verstiger 210 000 kronor men inte</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">220 000 kronor l�mnas anskaffningsbidrag med h�gst 4 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">�verstiger den �rliga bruttoinkomsten 220 000 kronor l�mnas inte n�got</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anskaffningsbidrag.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Till�ggsbidrag vid behov av efteranpassning</i></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">Till�ggsbidrag f�r anskaffning av en personbil klass I l�mnas med</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">h�gst 30 000 kronor till en f�rs�krad som, f�r att kunna bruka bilen, har be-<br/>hov av en s�dan �ndring eller anordning f�r vilken anpassningsbidrag kan<br/>l�mnas.<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Till�ggsbidrag f�r s�rskilt l�mpad personbil</i></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>18 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">Till�ggsbidrag f�r anskaffning av en personbil klass I l�mnas, ut�ver</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">vad som anges i 18 a �, med h�gst 40 000 kronor till en f�rs�krad som, f�r att<br/>kunna bruka bilen, har behov av en personbil som �r</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. s�rskilt l�mpad f�r personer som beh�ver f�rdas i bilen sittande i en rull-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">stol eller g�ra �verflyttning fr�n en rullstol till ett bils�te inne i bilen, eller </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. s�rskilt l�mpad f�r att i annat fall �n som avses i 1 medf�ra en motor-</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">driven rullstol eller ett annat j�mf�rbart hj�lpmedel f�r f�rflyttning.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:1066</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Till�ggsbidrag f�r s�rskilda originalmonterade anordningar</i></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>18 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">Till�ggsbidrag f�r anskaffning av en personbil klass I l�mnas med</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">s�rskilt belopp f�r kostnader som f�ljer av att bilen har s�rskilda original-<br/>monterade anordningar.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Bidrag enligt f�rsta stycket l�mnas endast om anordningen beh�vs f�r att</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">den f�rs�krade ska kunna bruka bilen.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Ytterligare f�reskrifter</i></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>18 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela ytterligare f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft34"> vilka egenskaper ett fordon ska ha f�r att uppfylla kraven i 18 b �,<br/> vilka slags anordningar som ber�ttigar till till�ggsbidrag enligt 18 c � f�r-</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">sta stycket, och</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> ber�kningen av till�ggsbidrag enligt 18 c � f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Anpassningsbidraget motsvarar kostnaden f�r s�dana �tg�rder som an-</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">ges i 8 � f�rsta stycket 24 och som beh�vs f�r att den f�rs�krade ska kunna<br/>bruka fordonet.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rs�kringskassan f�r besluta att inte medge anpassningsbidrag om det for-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">don som den f�rs�krade valt �r ol�mpligt med h�nsyn till den anpassning som<br/>beh�vs. Detsamma g�ller om fordonet �r ol�mpligt med h�nsyn till sitt skick.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om fordonet �r �ldre �n fyra �r eller har framf�rts mer �n 6 000 mil, l�m-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">nas anpassningsbidrag f�r �ndring av fordonet eller anskaffning av en s�rskild<br/>anordning p� fordonet endast om det finns s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>19 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">Anpassningsbidrag l�mnas inte f�r kostnader f�r anordningar f�r</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">vilka bidrag enligt 18 � c f�rsta stycket har l�mnats, f�r anordningar som �r<br/>att anse som standardutrustning i bilen eller f�r normalt f�rekommande<br/>till�ggsutrustning till bilen.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Anpassningsbidrag l�mnas inte heller f�r kostnader f�r �tg�rder som hade</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">kunnat undvikas om den f�rs�krade utnyttjat r�tten till bidrag enligt 18 b eller<br/>18 c �. Detta g�ller dock inte om det finns s�rskilda sk�l f�r att �nd� l�mna<br/>anpassningsbidrag.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Grundbidrag, anskaffningsbidrag och till�ggsbidrag f�r tillsammans</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">inte �verstiga fordonets anskaffningskostnad. Avr�kning ska i f�rsta hand<br/>g�ras p� grundbidraget och i andra hand p� anskaffningsbidraget.</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Om grundbidrag, anskaffningsbidrag eller till�ggsbidrag enligt 7 �</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">andra stycket 1 l�mnas tidigare �n nio �r efter det senaste beslutet att bevilja<br/>r�tt till bilst�d, ska det tidigare bidraget r�knas av fr�n det nya bidraget.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Det belopp som enligt f�rsta stycket ska r�knas av ska dock minskas med</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">en niondel f�r varje helt �r som har f�rflutit sedan det tidigare bidraget betala-<br/>des ut.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2016:1066</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft42">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Funktionskontroll</i></p> <p style="position:absolute;top:78px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>22 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:78px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft40">Om det inte �r uppenbart obeh�vligt, ska en kontroll g�ras av om ut-</p> <p style="position:absolute;top:95px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">f�rda anpassningar fungerar f�r den f�rs�krade p� ett trafiks�kert s�tt (funk-<br/>tionskontroll).</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">En funktionskontroll ska g�ras s� snart det �r m�jligt och senast sex m�na-</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">der efter det att anpassningarna har utf�rts.</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:182px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Grundbidrag, anskaffningsbidrag och till�ggsbidrag ska betalas till-</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">baka</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. om den f�rs�krade s�ljer eller p� annat s�tt g�r sig av med fordonet inom</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">nio �r fr�n det att bidraget beviljades, eller</p> <p style="position:absolute;top:252px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. om ett barn som avses i 10 � andra stycket efter att ha uppn�tt 18 �rs</p> <p style="position:absolute;top:269px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">�lder sj�lv beviljas bidrag.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:304px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Om den f�rs�krade v�grar att medverka till en funktionskontroll enligt</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">22 a �, ska F�rs�kringskassan besluta att �terbetalning ska g�ras med 10 pro-<br/>cent av det beviljade anpassningsbidraget, dock h�gst med ett belopp som<br/>motsvarar ett prisbasbelopp. </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Finns det s�rskilda sk�l f�r F�rs�kringskassan helt eller delvis efterge kra-</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">vet p� �terbetalning enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft45">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i �renden i vilka en ans�kan om bil-</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">st�d har kommit in till F�rs�kringskassan f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. F�reskrifterna i 52 kap. 22 a och 25 �� till�mpas endast om anpass-</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ningen har utf�rts efter den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft45">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i socialf�rs�kringsbalken;

utf�rdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om socialf�rs�kringsbalken

dels att 52 kap. 1, 58, 1517, 19, 2123 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras sju nya paragrafer 52 kap. 18 a18 d, 19 a, 22 a och

25 ��, och n�rmast f�re 52 kap. 18 a, 18 b, 18 c, 18 d och 22 a � nya rubriker
av f�ljande lydelse.

52 kap.

1 �

I detta kapitel finns best�mmelser om

 r�tten till bilst�d i 214 ��,
 ber�kning av bilst�d i 1522 ��,
 funktionskontroll i 22 a �, och
 �terbetalning av bilst�d i 2325 ��.

5 �

Bilst�d l�mnas inom ramen f�r anslagna medel och i form av

1. grundbidrag,
2. anskaffningsbidrag,
3. till�ggsbidrag,
4. anpassningsbidrag som avser ett fordon, och
5. bidrag f�r k�rkortsutbildning.
Anpassningsbidrag enligt f�rsta stycket 4 l�mnas f�r s�dana �tg�rder som

anges i 8 � f�rsta stycket 24.

6 �

Grundbidrag, anskaffningsbidrag och till�ggsbidrag l�mnas endast f�r

fordon som anskaffats efter det att ett beslut om r�tt till s�dant bidrag har
meddelats.

7 �

Om en f�rs�krad har f�tt grundbidrag, anskaffningsbidrag eller till�ggs-

bidrag f�r s�dant bidrag beviljas p� nytt tidigast nio �r efter det senaste beslu-
tet att bevilja n�got av dessa bidrag.

Nytt bidrag f�r dock l�mnas tidigare om
1. det finns sk�l f�r det fr�n trafiks�kerhetssynpunkt eller medicinsk syn-

punkt, eller

2. fordonet har framf�rts minst 18 000 mil sedan grundbidrag, anskaff-

ningsbidrag eller till�ggsbidrag senast beviljades.

1 Prop. 2016/17:4, bet. 2016/17:SoU3, rskr. 2016/17:44.

SFS 2016:1066

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1066

8 �

Bilst�d l�mnas f�r

1. anskaffning av personbil klass I, motorcykel eller moped,
2. �ndring av ett fordon som avses i 1 och kostnader i samband d�rmed

samt justering och reparation av �ndringen,

3. anskaffning av en s�rskild anordning p� ett fordon som avses i 1 och

kostnader i samband d�rmed samt justering och reparation av anordningen,

4. kostnader f�r k�rtr�ning som beh�vs f�re och efter s�dana �tg�rder som

anges i 2 och 3, och kostnader i samband d�rmed, eller

5. k�rkortsutbildning i samband med anskaffning av motorfordon.
Vad som avses med personbil klass I, motorcykel och moped anges i lagen

(2001:559) om v�gtrafikdefinitioner.

15 �

Vid anskaffning av motorfordon l�mnas grundbidrag med h�gst

30 000 kronor.

Vid anskaffning av motorcykel eller moped l�mnas dock grundbidrag med

h�gst 12 000 respektive 3 000 kronor.

16 �

Anskaffningsbidrag l�mnas med h�gst 40 000 kronor.

Helt s�dant bidrag l�mnas till den vars �rliga bruttoinkomst understiger

121 000 kronor.

17 �

Till den vars �rliga bruttoinkomst uppg�r till 121 000 kronor eller mer,

dock h�gst 210 000 kronor, l�mnas anskaffningsbidrag med h�gst det belopp
som �terst�r efter det att det belopp som anges i 16 � f�rsta stycket har redu-
cerats med 400 kronor f�r varje tusental kronor som inkomsten �verstiger
120 000 kronor.

Till den vars �rliga bruttoinkomst �verstiger 210 000 kronor men inte

220 000 kronor l�mnas anskaffningsbidrag med h�gst 4 000 kronor.

�verstiger den �rliga bruttoinkomsten 220 000 kronor l�mnas inte n�got

anskaffningsbidrag.

Till�ggsbidrag vid behov av efteranpassning

18 a �

Till�ggsbidrag f�r anskaffning av en personbil klass I l�mnas med

h�gst 30 000 kronor till en f�rs�krad som, f�r att kunna bruka bilen, har be-
hov av en s�dan �ndring eller anordning f�r vilken anpassningsbidrag kan
l�mnas.

Till�ggsbidrag f�r s�rskilt l�mpad personbil

18 b �

Till�ggsbidrag f�r anskaffning av en personbil klass I l�mnas, ut�ver

vad som anges i 18 a �, med h�gst 40 000 kronor till en f�rs�krad som, f�r att
kunna bruka bilen, har behov av en personbil som �r

1. s�rskilt l�mpad f�r personer som beh�ver f�rdas i bilen sittande i en rull-

stol eller g�ra �verflyttning fr�n en rullstol till ett bils�te inne i bilen, eller

2. s�rskilt l�mpad f�r att i annat fall �n som avses i 1 medf�ra en motor-

driven rullstol eller ett annat j�mf�rbart hj�lpmedel f�r f�rflyttning.

background image

3

SFS 2016:1066

Till�ggsbidrag f�r s�rskilda originalmonterade anordningar

18 c �

Till�ggsbidrag f�r anskaffning av en personbil klass I l�mnas med

s�rskilt belopp f�r kostnader som f�ljer av att bilen har s�rskilda original-
monterade anordningar.

Bidrag enligt f�rsta stycket l�mnas endast om anordningen beh�vs f�r att

den f�rs�krade ska kunna bruka bilen.

Ytterligare f�reskrifter

18 d �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med

st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela ytterligare f�reskrifter om

 vilka egenskaper ett fordon ska ha f�r att uppfylla kraven i 18 b �,
 vilka slags anordningar som ber�ttigar till till�ggsbidrag enligt 18 c � f�r-

sta stycket, och

 ber�kningen av till�ggsbidrag enligt 18 c � f�rsta stycket.

19 �

Anpassningsbidraget motsvarar kostnaden f�r s�dana �tg�rder som an-

ges i 8 � f�rsta stycket 24 och som beh�vs f�r att den f�rs�krade ska kunna
bruka fordonet.

F�rs�kringskassan f�r besluta att inte medge anpassningsbidrag om det for-

don som den f�rs�krade valt �r ol�mpligt med h�nsyn till den anpassning som
beh�vs. Detsamma g�ller om fordonet �r ol�mpligt med h�nsyn till sitt skick.

Om fordonet �r �ldre �n fyra �r eller har framf�rts mer �n 6 000 mil, l�m-

nas anpassningsbidrag f�r �ndring av fordonet eller anskaffning av en s�rskild
anordning p� fordonet endast om det finns s�rskilda sk�l.

19 a �

Anpassningsbidrag l�mnas inte f�r kostnader f�r anordningar f�r

vilka bidrag enligt 18 � c f�rsta stycket har l�mnats, f�r anordningar som �r
att anse som standardutrustning i bilen eller f�r normalt f�rekommande
till�ggsutrustning till bilen.

Anpassningsbidrag l�mnas inte heller f�r kostnader f�r �tg�rder som hade

kunnat undvikas om den f�rs�krade utnyttjat r�tten till bidrag enligt 18 b eller
18 c �. Detta g�ller dock inte om det finns s�rskilda sk�l f�r att �nd� l�mna
anpassningsbidrag.

21 �

Grundbidrag, anskaffningsbidrag och till�ggsbidrag f�r tillsammans

inte �verstiga fordonets anskaffningskostnad. Avr�kning ska i f�rsta hand
g�ras p� grundbidraget och i andra hand p� anskaffningsbidraget.

22 �

Om grundbidrag, anskaffningsbidrag eller till�ggsbidrag enligt 7 �

andra stycket 1 l�mnas tidigare �n nio �r efter det senaste beslutet att bevilja
r�tt till bilst�d, ska det tidigare bidraget r�knas av fr�n det nya bidraget.

Det belopp som enligt f�rsta stycket ska r�knas av ska dock minskas med

en niondel f�r varje helt �r som har f�rflutit sedan det tidigare bidraget betala-
des ut.

background image

4

SFS 2016:1066

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Funktionskontroll

22 a �

Om det inte �r uppenbart obeh�vligt, ska en kontroll g�ras av om ut-

f�rda anpassningar fungerar f�r den f�rs�krade p� ett trafiks�kert s�tt (funk-
tionskontroll).

En funktionskontroll ska g�ras s� snart det �r m�jligt och senast sex m�na-

der efter det att anpassningarna har utf�rts.

23 �

Grundbidrag, anskaffningsbidrag och till�ggsbidrag ska betalas till-

baka

1. om den f�rs�krade s�ljer eller p� annat s�tt g�r sig av med fordonet inom

nio �r fr�n det att bidraget beviljades, eller

2. om ett barn som avses i 10 � andra stycket efter att ha uppn�tt 18 �rs

�lder sj�lv beviljas bidrag.

25 �

Om den f�rs�krade v�grar att medverka till en funktionskontroll enligt

22 a �, ska F�rs�kringskassan besluta att �terbetalning ska g�ras med 10 pro-
cent av det beviljade anpassningsbidraget, dock h�gst med ett belopp som
motsvarar ett prisbasbelopp.

Finns det s�rskilda sk�l f�r F�rs�kringskassan helt eller delvis efterge kra-

vet p� �terbetalning enligt f�rsta stycket.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande i �renden i vilka en ans�kan om bil-

st�d har kommit in till F�rs�kringskassan f�re ikrafttr�dandet.

3. F�reskrifterna i 52 kap. 22 a och 25 �� till�mpas endast om anpass-

ningen har utf�rts efter den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;