SFS 2016:1066 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

161066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 52 kap. 1, 5�8, 15�17, 19, 21�23 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer 52 kap. 18 a�18 d, 19 a, 22 a och

25 §§, och närmast före 52 kap. 18 a, 18 b, 18 c, 18 d och 22 a § nya rubriker
av följande lydelse.

52 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� rätten till bilstöd i 2�14 §§,
� beräkning av bilstöd i 15�22 §§,
� funktionskontroll i 22 a §, och
� återbetalning av bilstöd i 23�25 §§.

5 §

Bilstöd lämnas inom ramen för anslagna medel och i form av

1. grundbidrag,
2. anskaffningsbidrag,
3. tilläggsbidrag,
4. anpassningsbidrag som avser ett fordon, och
5. bidrag för körkortsutbildning.
Anpassningsbidrag enligt första stycket 4 lämnas för sådana åtgärder som

anges i 8 § första stycket 2�4.

6 §

Grundbidrag, anskaffningsbidrag och tilläggsbidrag lämnas endast för

fordon som anskaffats efter det att ett beslut om rätt till sådant bidrag har
meddelats.

7 §

Om en försäkrad har fått grundbidrag, anskaffningsbidrag eller tilläggs-

bidrag får sådant bidrag beviljas på nytt tidigast nio år efter det senaste beslu-
tet att bevilja något av dessa bidrag.

Nytt bidrag får dock lämnas tidigare om
1. det finns skäl för det från trafiksäkerhetssynpunkt eller medicinsk syn-

punkt, eller

2. fordonet har framförts minst 18 000 mil sedan grundbidrag, anskaff-

ningsbidrag eller tilläggsbidrag senast beviljades.

1 Prop. 2016/17:4, bet. 2016/17:SoU3, rskr. 2016/17:44.

SFS 2016:1066

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1066

8 §

Bilstöd lämnas för

1. anskaffning av personbil klass I, motorcykel eller moped,
2. ändring av ett fordon som avses i 1 och kostnader i samband därmed

samt justering och reparation av ändringen,

3. anskaffning av en särskild anordning på ett fordon som avses i 1 och

kostnader i samband därmed samt justering och reparation av anordningen,

4. kostnader för körträning som behövs före och efter sådana åtgärder som

anges i 2 och 3, och kostnader i samband därmed, eller

5. körkortsutbildning i samband med anskaffning av motorfordon.
Vad som avses med personbil klass I, motorcykel och moped anges i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

15 §

Vid anskaffning av motorfordon lämnas grundbidrag med högst

30 000 kronor.

Vid anskaffning av motorcykel eller moped lämnas dock grundbidrag med

högst 12 000 respektive 3 000 kronor.

16 §

Anskaffningsbidrag lämnas med högst 40 000 kronor.

Helt sådant bidrag lämnas till den vars årliga bruttoinkomst understiger

121 000 kronor.

17 §

Till den vars årliga bruttoinkomst uppgår till 121 000 kronor eller mer,

dock högst 210 000 kronor, lämnas anskaffningsbidrag med högst det belopp
som återstår efter det att det belopp som anges i 16 § första stycket har redu-
cerats med 400 kronor för varje tusental kronor som inkomsten överstiger
120 000 kronor.

Till den vars årliga bruttoinkomst överstiger 210 000 kronor men inte

220 000 kronor lämnas anskaffningsbidrag med högst 4 000 kronor.

�verstiger den årliga bruttoinkomsten 220 000 kronor lämnas inte något

anskaffningsbidrag.

Tilläggsbidrag vid behov av efteranpassning

18 a §

Tilläggsbidrag för anskaffning av en personbil klass I lämnas med

högst 30 000 kronor till en försäkrad som, för att kunna bruka bilen, har be-
hov av en sådan ändring eller anordning för vilken anpassningsbidrag kan
lämnas.

Tilläggsbidrag för särskilt lämpad personbil

18 b §

Tilläggsbidrag för anskaffning av en personbil klass I lämnas, utöver

vad som anges i 18 a §, med högst 40 000 kronor till en försäkrad som, för att
kunna bruka bilen, har behov av en personbil som är

1. särskilt lämpad för personer som behöver färdas i bilen sittande i en rull-

stol eller göra överflyttning från en rullstol till ett bilsäte inne i bilen, eller

2. särskilt lämpad för att i annat fall än som avses i 1 medföra en motor-

driven rullstol eller ett annat jämförbart hjälpmedel för förflyttning.

background image

3

SFS 2016:1066

Tilläggsbidrag för särskilda originalmonterade anordningar

18 c §

Tilläggsbidrag för anskaffning av en personbil klass I lämnas med

särskilt belopp för kostnader som följer av att bilen har särskilda original-
monterade anordningar.

Bidrag enligt första stycket lämnas endast om anordningen behövs för att

den försäkrade ska kunna bruka bilen.

Ytterligare föreskrifter

18 d §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om

� vilka egenskaper ett fordon ska ha för att uppfylla kraven i 18 b §,
� vilka slags anordningar som berättigar till tilläggsbidrag enligt 18 c § för-

sta stycket, och

� beräkningen av tilläggsbidrag enligt 18 c § första stycket.

19 §

Anpassningsbidraget motsvarar kostnaden för sådana åtgärder som an-

ges i 8 § första stycket 2�4 och som behövs för att den försäkrade ska kunna
bruka fordonet.

Försäkringskassan får besluta att inte medge anpassningsbidrag om det for-

don som den försäkrade valt är olämpligt med hänsyn till den anpassning som
behövs. Detsamma gäller om fordonet är olämpligt med hänsyn till sitt skick.

Om fordonet är äldre än fyra år eller har framförts mer än 6 000 mil, läm-

nas anpassningsbidrag för ändring av fordonet eller anskaffning av en särskild
anordning på fordonet endast om det finns särskilda skäl.

19 a §

Anpassningsbidrag lämnas inte för kostnader för anordningar för

vilka bidrag enligt 18 § c första stycket har lämnats, för anordningar som är
att anse som standardutrustning i bilen eller för normalt förekommande
tilläggsutrustning till bilen.

Anpassningsbidrag lämnas inte heller för kostnader för åtgärder som hade

kunnat undvikas om den försäkrade utnyttjat rätten till bidrag enligt 18 b eller
18 c §. Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för att ändå lämna
anpassningsbidrag.

21 §

Grundbidrag, anskaffningsbidrag och tilläggsbidrag får tillsammans

inte överstiga fordonets anskaffningskostnad. Avräkning ska i första hand
göras på grundbidraget och i andra hand på anskaffningsbidraget.

22 §

Om grundbidrag, anskaffningsbidrag eller tilläggsbidrag enligt 7 §

andra stycket 1 lämnas tidigare än nio år efter det senaste beslutet att bevilja
rätt till bilstöd, ska det tidigare bidraget räknas av från det nya bidraget.

Det belopp som enligt första stycket ska räknas av ska dock minskas med

en niondel för varje helt år som har förflutit sedan det tidigare bidraget betala-
des ut.

background image

4

SFS 2016:1066

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Funktionskontroll

22 a §

Om det inte är uppenbart obehövligt, ska en kontroll göras av om ut-

förda anpassningar fungerar för den försäkrade på ett trafiksäkert sätt (funk-
tionskontroll).

En funktionskontroll ska göras så snart det är möjligt och senast sex måna-

der efter det att anpassningarna har utförts.

23 §

Grundbidrag, anskaffningsbidrag och tilläggsbidrag ska betalas till-

baka

1. om den försäkrade säljer eller på annat sätt gör sig av med fordonet inom

nio år från det att bidraget beviljades, eller

2. om ett barn som avses i 10 § andra stycket efter att ha uppnått 18 års

ålder själv beviljas bidrag.

25 §

Om den försäkrade vägrar att medverka till en funktionskontroll enligt

22 a §, ska Försäkringskassan besluta att återbetalning ska göras med 10 pro-
cent av det beviljade anpassningsbidraget, dock högst med ett belopp som
motsvarar ett prisbasbelopp.

Finns det särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge kra-

vet på återbetalning enligt första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i ärenden i vilka en ansökan om bil-

stöd har kommit in till Försäkringskassan före ikraftträdandet.

3. Föreskrifterna i 52 kap. 22 a och 25 §§ tillämpas endast om anpass-

ningen har utförts efter den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)