SFS 2016:1075 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

161075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 3 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 41 kap. 2 §, 53 kap. 5 § och 65 kap. 4 § ska

ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 26 kap. 19 a §, av följande lydelse.

3 kap.

4 §

2

Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Senaste lydelse 2015:892.

För

avses med beskattningsår

1. skatt enligt
a) inkomstskattelagen (1999:1229),
b) lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt,

c) lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel i fall som
avses i 2 § första stycket 1–4, och

d) lagen (1991:687) om särskild

löneskatt på pensionskostnader, samt
avgift enligt

e) lagen (2007:1398) om kommunal

fastighetsavgift

beskattningsår enligt 1 kap. 13–15 §§
inkomstskattelagen eller, för svenska
handelsbolag, räkenskapsåret

2. skatt enligt lagen om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel i fall som
avses i 2 § första stycket 6–10

det kalenderår som skatten ska beta-
las för eller det beskattningsår då
skatteunderlag för avkastningsskatt
ska tas upp enligt 13 § lagen om av-
kastningsskatt på pensionsmedel

SFS 2016:1075

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1075

Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär

skatt alltid kalenderår.

7 kap.

1 §

3

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

3. skatt enligt lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands
bosatta och lagen (1991:591) om sär-
skild inkomstskatt för utomlands bo-
satta artister m.fl.

det kalenderår då ersättningen betalas
ut

4. skatt enligt mervärdesskatte-

lagen (1994:200) som ska redovisas
för redovisningsperioder

beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mer-
värdesskattelagen

5. annan mervärdesskatt

det kalenderår då den felaktiga debi-
teringen har gjorts, eller förvärvet
eller omsättningen har skett

6. punktskatt som ska redovisas för

redovisningsperioder

beskattningsår enligt 1 kap. 14 § mer-
värdesskattelagen

7. punktskatt enligt
a) beslut som avses i 53 kap. 5 §,
b) 27 och 28 §§ lagen (1994:1563)

om tobaksskatt,

c) 26 och 27 §§ lagen (1994:1564)

om alkoholskatt, eller

d) 4 kap. 2 och 2 a §§ lagen

(1994:1776) om skatt på energi

det kalenderår under vilket beslutet
om återbetalning eller kompensation,
eller beslutet om beskattning vid
oegentlighet, har meddelats

8. annan punktskatt

det kalenderår då den händelse som
medför skattskyldighet har inträffat

9. övriga skatter

det kalenderår som skatten ska beta-
las för

10. arbetsgivaravgifter och avgifter

som ingår i slutlig skatt

det kalenderår som avgiften ska beta-
las för.

3 Senaste lydelse 2015:893.

background image

3

SFS 2016:1075

3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana
varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b–
13 §§ samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatte-

plikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdesskattelagen utan
att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4
eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjäns-

ter i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det lan-
det i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG
av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266)

om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller

11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
j) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, eller
k) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,
11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§, och
12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så

att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt

5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

26 kap.

19 a §

Vid särskild beräkning av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och

särskild löneskatt enligt 5 § lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa
avgifter för enmansföretag under åren 2017–2021 ska utbetalaren lämna

1. uppgift om annat stöd som har beviljats utbetalaren under beskatt-

ningsåret och de två föregående beskattningsåren och som anses vara sådant
stöd av mindre betydelse som avses i

– kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

background image

4

SFS 2016:1075

– kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller

– kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om

tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssek-
torn, och

2. de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om

särskild beräkning får göras.

41 kap.

2 §

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

1. att uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap. har fullgjorts,
2. att det finns förutsättningar att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 15–

35 kap. som kan antas uppkomma,

3. skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. att den som har ansökt om återbetalning eller kompensation av

punktskatt i de fall som avses i 53 kap. 5 § 2 har lämnat riktiga och fullstän-
diga uppgifter,

5. att den som har ansökt om återbetalning av punktskatt i de fall som avses

i 53 kap. 5 § 1 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,

6. att den som har eller kan antas ha upplåtit en plats för torg- och mark-

nadshandel har fullgjort sina skyldigheter enligt 39 kap. 13 §, eller

7. att den som har eller kan antas ha omsatt investeringsguld har fullgjort

sina skyldigheter enligt 39 kap. 14 §.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av be-

tydelse för kontroll enligt första stycket 1–4 av någon annan än den som revi-
deras.

53 kap.

5 §

Som beslut om punktskatt anses också

1. beslut om återbetalning av skatt enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och
2. beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a,

10 eller 11 § eller 11 kap. 12, 12 a, 12 b, 13 eller 14 § lagen (1994:1776) om
skatt på energi.

65 kap.

4 §

Kostnadsränta beräknas, om inte annat föreskrivs, efter en räntesats som

motsvarar basräntan.

På debiterad preliminär skatt som ska betalas den 12 i andra månaden efter

beskattningsåret eller senare beräknas inte kostnadsränta från och med den 13
i andra månaden efter beskattningsåret till och med den 3 i femte månaden
efter beskattningsåret på belopp till och med 30 000 kronor. Detsamma gäller
slutlig skatt som ska betalas.

background image

5

SFS 2016:1075

Intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar 45 procent av bas-

räntan. Om basräntan har beräknats enligt 3 § sista meningen, ska intäkts-
räntan i stället vara 0.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

på ansökningar om återbetalning av eller kompensation för annan punktskatt
än reklamskatt som har lämnats in efter lagens ikraftträdande och på beslut
om återbetalning av reklamskatt och beslut om beskattning vid oegentlighet
som har meddelats efter lagens ikraftträdande.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 4 § i den nya lydelsen ska även tillämpas i fråga

om sådana ansökningar om nedsättning av koldioxidskatt eller energiskatt en-
ligt de upphävda bestämmelserna i 9 kap. 9 § och 9 b § tredje stycket lagen
(1994:1776) om skatt på energi som görs med stöd av övergångsbestämmel-
serna till lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi. Bestämmelserna ska tillämpas första gången på ansökningar om ned-
sättning som har lämnats in efter lagens ikraftträdande.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016