SFS 2016:1080 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

161080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

14 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8–11, 13–15

eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2016:253),
lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64),
tobakslagen (1993:581), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi, 9 kap. 1–2 §§
vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av
Skatteverket. Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av upplagshavare,
skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen om tobaksskatt,
lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, skattebefriade förbru-
kare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, lagerhållare
enligt lagen om tobaksskatt eller lagen om skatt på energi samt frivilligt skatt-
skyldiga enligt lagen om skatt på energi.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges

i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:334.

SFS 2016:1080

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016