SFS 2016:1082 Förordning om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på energi

161082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:178) om skatt på
energi;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:178) om skatt på

energi

dels att 5, 7 b, 8 och 15 §§ och rubriken närmast före 15 § ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 12 § ska lyda ”Krav på viss lagerkapacitet

eller förbrukning av viss omfattning”,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 7 d, 13 a, 15 b och 15 c §§, av

följande lydelse.

5 §

Frågor om upplagshavare, skatteupplag, registrerade varumottagare,

tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, representant vid
distansförsäljning, lagerhållare, skattebefriade förbrukare och frivilligt skatt-
skyldiga prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av upplagshavare, skatteupplag, registrerade varu-

mottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare,
representant vid distansförsäljning, lagerhållare, skattebefriade förbrukare
och frivilligt skattskyldiga meddelas efter särskild ansökan.

7 b §

1

Ett företag som ansöker om godkännande som upplagshavare, regi-

strerad varumottagare eller lagerhållare ska vid fullgörandet av sin uppgifts-
skyldighet enligt 7 a § 2 ange den region på NUTS 2-nivå där företagets
huvudkontor finns.

Om företaget ansöker om godkännande som upplagshavare eller lager-

hållare och avser att driva verksamhet som innebär att företaget är en stöd-
mottagare enligt 1 kap. 11 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi, ska även
regionen för sådan verksamhet anges på den NUTS 2-nivå där företagets
huvudsakliga verksamhet avses att drivas inom respektive stödordning.

Andra stycket gäller även ett företag som ansöker om godkännande som

registerad varumottagare och avser att driva en verksamhet som innebär att
företaget är en stödmottagare enligt 1 kap. 11 b § 2 lagen om skatt på energi.

7 d §

I en ansökan om godkännande som frivilligt skattskyldig ska den

sökande ange vilket eller vilka förbrukningsändamål godkännandet är avsett
att grundas på.

1 Senaste lydelse 2016:507.

SFS 2016:1082

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1082

I ett beslut om godkännande ska det anges vilket eller vilka förbruknings-

ändamål som godkännandet grundas på.

8 §

2

Upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varu-

mottagare, registrerade avsändare, lagerhållare, skattebefriade förbrukare och
frivilligt skattskyldiga ska anmäla till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkän-

nande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.
Upplagshavare, registrerade varumottagare och registrerade avsändare ska

även anmäla till Skatteverket om grunderna för beräkningen av ställd säkerhet
ändras. Detsamma gäller den som säljer bränsle till Sverige genom distansför-
säljning enligt 4 kap. 9 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Upplagshavare ska även anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av

de uppgifter som lämnats i ansökan om godkännande av skatteupplag eller av
sådana uppgifter avseende det godkända skatteupplaget som senare lämnats
till Skatteverket.

13 a §

Vid prövning av en ansökan om godkännande som frivilligt skatt-

skyldig enligt 11 kap. 6 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska kravet på
förbrukning i mycket stor omfattning anses uppfyllt om den sökande beräknas
förbruka minst 20 gigawattimmar elektrisk kraft per kalenderår.

Avdrag för skatt eller återbetalning av skatt

15 §

Skatteverket får medge att en ansökan om återbetalning av skatt enligt

9 kap. 7 § och 11 kap. 12 § femte stycket, 12 a § femte stycket och 13 § andra
stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi får göras per kalenderkvartal
om årsförbrukningen för vilken återbetalning kan medges beräknas uppgå till

1. för bränslen
a) minst 15 kubikmeter för eldningsolja och dieselbrännolja,
b) minst 15 000 kilogram för gasol och kolbränslen, eller
c) minst 15 000 kubikmeter för metan och naturgas, och
2. för elektrisk kraft minst 150 000 kilowattimmar.
Skatteverket får medge att en ansökan om återbetalning av skatt enligt

11 kap. 12 b § femte stycket och 14 § femte stycket lagen om skatt på energi
får göras per kalenderkvartal om årsförbrukningen för vilken återbetalning
kan medges beräknas uppgå till minst 250 000 kilowattimmar för elektrisk
kraft.

15 b §

Den som ansöker om återbetalning av skatt på elektrisk kraft och

enligt 11 kap. 12, 12 a, 12 b eller 14 § lagen (1994:1776) om skatt på energi
är skyldig att lämna uppgifter om stödmottagare ska vid fullgörandet av sin
uppgiftsskyldighet enligt 1 kap. 13 § 2 och 3 den lagen för respektive stödord-
ning ange

2 Senaste lydelse 2013:239.

background image

3

SFS 2016:1082

1. den region på NUTS 2-nivå där stödmottagaren har förbrukat den största

andelen av den elektriska kraft som återbetalning av skatt söks för, och

2. det verksamhetsområde på Nace-gruppnivå inom vilket stödmottagaren

har förbrukat den största andelen av den elektriska kraft som återbetalning av
skatt söks för.

15 c §

Den som yrkar avdrag för skatt på elektrisk kraft och enligt 11 kap.

9 § andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi är skyldig att lämna
uppgifter om stödmottagare ska vid fullgörandet av sin uppgiftsskyldighet
enligt 1 kap. 13 § 2 och 3 den lagen för respektive stödordning ange

1. den region på NUTS 2-nivå där stödmottagaren har förbrukat den största

andelen av den elektriska kraft som avdrag för skatt yrkas för, och

2. det verksamhetsområde på Nace-gruppnivå inom vilket stödmottagaren

har förbrukat den största andelen av den elektriska kraft som avdrag för skatt
yrkas för.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 i fråga om 7 b, 15, 15 b

och 15 c §§ och i övrigt den 15 december 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016