SFS 2016:1084 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

161084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 12 § lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska ha följande
lydelse

2 kap.

12 §

2

Uppgifter och handlingar som avser

1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen

avslutades, och

2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår

som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varu-

mottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare eller
godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska
gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om skatt på energi samt lagen (2016:1067) om skatt på
kemikalier i viss elektronik ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår
då godkännandet som lagerhållare blev återkallat.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter utgången

av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den administrativa
referenskoden enligt 22 b § andra stycket lagen om tobaksskatt, 21 b § andra
stycket lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 4 § andra stycket lagen om skatt på
energi eller annan sammanhållande identifikationsuppgift senast ändrades.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Senaste lydelse 2012:775.

SFS 2016:1084

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016