SFS 2016:1085 Lag om upphävande av lagen (2003:347) om kreditering på skattekonto av belopp som beviljats byggande för mindre hyresbostäder och studentbostäder

161085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2003:347) om
kreditering på skattekonto av belopp som beviljats
byggande för mindre hyresbostäder och
studentbostäder;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2003:347) om kreditering på

skattekonto av belopp som beviljats byggande för mindre hyresbostäder och
studentbostäder ska upphöra att gälla vid utgången av år 2016.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

SFS 2016:1085

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016