SFS 2016:1086 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

161086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2016:253);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska

ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import

eller införsel till det svenska tullområdet finns i

– lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
– mervärdesskattelagen (1994:200),
– lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
– lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
– lagen (1994:1776) om skatt på energi, och
– lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.
Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfa-

rande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskatt-
ningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande av-
gift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk
valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet
fastställdes.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

SFS 2016:1086

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016