SFS 2016:1087 Förordning om ändring i förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret

161087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:827) med
instruktion för Statskontoret;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:827) med instruktion

för Statskontoret ska införas en ny paragraf, 1 c §, av följande lydelse.

1 c §

Myndigheten ska främja och samordna arbetet för en god förvalt-

ningskultur i staten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2016:1087

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016