SFS 2016:1088 Förordning om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

161088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:446) med
instruktion för Finanspolitiska rådet;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver att 6–8 §§ förordningen (2011:446) med instruktion

för Finanspolitiska rådet ska ha följande lydelse.

6 §

Rådet ska, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och

budgetpropositionen, bedöma om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt
hållbara offentliga finanser och de budgetpolitiska målen, i synnerhet över-
skottsmålet och utgiftstaket. Rådet ska även bedöma hur finanspolitikens in-
riktning förhåller sig till konjunkturutvecklingen.

7 §

Rådet ska även, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen

och budgetpropositionen, utvärdera regeringens prognoser för ekonomins ut-
veckling samt redovisningen till riksdagen av de offentliga finanserna.

Utvärderingen av prognoserna och redovisningen ska ske i enlighet med

artikel 4.6 i rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på
medlemsstaternas budgetramverk, i den ursprungliga lydelsen.

8 §

Rådet får

1. med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropo-

sitionen bedöma om finanspolitiken ligger i linje med en god, långsiktigt ut-
hållig tillväxt och om politiken leder till en långsiktigt hållbar hög sysselsätt-
ning,

2. granska tydligheten i den ekonomiska vårpropositionen och budget-

propositionen, särskilt med avseende på angivna grunder för den ekonomiska
politiken samt skälen för förslag till åtgärder, och

3. analysera finanspolitikens effekter på välfärdens fördelning på kort och

lång sikt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2016:1088

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;