SFS 2016:1089 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

161089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver att 13 § och bilagan till förordningen (2004:881)

om kommunalekonomisk utjämning ska ha följande lydelse.

13 §

1

En kommuns standardkostnad för barn och ungdomar med utländsk

bakgrund beräknas utifrån andelen barn och ungdomar i åldern 0�19 år som
är födda eller som har minst en förälder som är född utanför Norden och de
länder som var medlemmar i EU år 2003.

Andelen barn och ungdomar med utländsk bakgrund beräknas utifrån

distriktsindelningen enligt förordningen (2015:493) om distrikt.

Ersättning beräknas utifrån de distrikt som har en större andel barn och

ungdomar med utländsk bakgrund jämfört med riksgenomsnittet. Ersätt-
ningen beräknas som 75 kronor per invånare i dessa distrikt för varje procent-
enhet som andelen barn och ungdomar med utländsk bakgrund i distrikten
överstiger den genomsnittliga andelen för landet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:976.

SFS 2016:1089

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1089

Bilaga

2

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen

Genomsnittlig standardkostnad

Kommuner

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande verk-
samheter är:

Förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet
� Förskola

6 086

� Pedagogisk omsorg

158

� Fritidshem

1 306

Förskoleklass och grundskola
� Förskoleklass

615

� Grundskola

9 611

Gymnasieskola

3 657

Individ- och familjeomsorg

3 872

�ldreomsorg

10 050

Beloppen avser år 2015.

Landsting

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 21 706 kronor per invå-
nare. Beloppet avser år 2015.

Delat huvudmannaskap

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 2 289 kronor per invånare.
Beloppet avser år 2015.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen
av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex
för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005 (0,1), 2006
(1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8), 2010 (1,8), 2011 (2,0), 2012 (1,2),
2013 (-0,3), 2014 (-0,1), 2015 (-0,9), 2016 (0,4) och 2017 (1,6).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till

utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjäm-
ningsåret samt utjämningsåret: förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och
familjeomsorg, äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

2 Senaste lydelse 2015:1011.

background image

3

SFS 2016:1089

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets

kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret:
bebyggelsestruktur.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämnings-

årets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolk-
ningsförändringar.

Förskoleklass och grundskola

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016