SFS 2016:1090 Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

161090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:776) om
utjämning av kostnader för stöd och service till
vissa funktionshindrade;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § och bilagan till förordningen (2008:776) om

utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade ska
ha följande lydelse.

6 §

1 Personalkostnadsindexet beräknas dels utifrån kostnadsuppgifter från

räkenskapssammandraget 2015, dels utifrån den kostnad som beräknats enligt
4 § första stycket. Beräkningen görs på följande sätt.

Ett belopp motsvarande 70 procent av skillnaden mellan en beräknad per-

sonalkostnad per kommun för år 2015 och den personalkostnad som ingår i
den i första stycket sistnämnda kostnaden, adderas till sistnämnda kostnad.
Den erhållna summan divideras med den kostnad som beräknats enligt 4 §
första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:628.

SFS 2016:1090

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1090

Bilaga

2

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för
kostnadsutjämningen

Befolkningsuppgifter hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) befolk-
ningsstatistik.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utvecklingen
av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i nettoprisindex
för respektive år används följande: 2016 (0,4) och 2017 (1,6).

Genomsnittskostnaden

Personalkostnadsindex (PK-IX)

Personalkostnadsindexets beräkning

A = Externa löner.
B = Entreprenad och köp av verksamhet.
C = Interna köp och övriga interna kostnader.
D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln.
E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln.
F = Interna intäkter.
G = Ersättning från Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.
H = Ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.
J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner.
S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning.

Beräknade personalkostnader

Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för an-
ställda som är 26–64 år 2015 enligt Sveriges Kommuner och Landstings
cirkulär 14:59.

Tillkommer 85 procent av köp av verksamhet, övriga interna kostnader,

internt fördelade kostnader.

Avgår 85 procent av ersättning från Försäkringskassan, försäljning till

andra kommuner, interna intäkter.

Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta verksam-

heter avseende personlig assistans.

Steg 1

Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x (B+C+D+E) – 0,85 x (F+G+J) +
0,85 x 0,20 x ((H/0,20) – G) = beräknade personalkostnader.

2 Senaste lydelse 2015:628.

background image

3

SFS 2016:1090

Steg 2

Personalkostnader ingående i den första delen av den beräknade standardkost-
naden beräknas utgöra 85 procent = 0,85 x S.

Steg 3

Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande personalkostnader
ersätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x
(B+C+D+E) – 0,85 x (F+G+J) + 0,85 x 0,20 x ((H/0,20) – G) – (0,85 x S)) x
0,7.

Indexet erhålls genom att standardkostnaden adderas med värdet av steg 3

dividerat med standardkostnaden = (S + steg 3) / S.

Slutlig standardkostnad

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;