SFS 2016:1092 Lag om ändring i lagen (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter

161092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:607) om beslutande
organ i frågor om disciplinansvar m.m.
beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess
myndigheter;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1980:607) om beslutande

organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksda-
gen och dess myndigheter

2 ska ha följande lydelse.

4 §

3

Riksdagsstyrelsen utfärdar instruktion för Riksdagens ansvarsnämnd

och utser dess ledamöter.

Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen lämna en redo-

görelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret. I redogörelsen ska
nämnden också redovisa verksamhetens kostnader.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Lagen ska tillämpas första gången i fråga om nämndens redogörelse för

kalenderåret 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:40.

2 Lagen omtryckt 1994:271.

3 Senaste lydelse 2012:891.

SFS 2016:1092

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016